Aç paketleri bakalým

Akdeniz Haber - - Gündem - AVNÝ GELENDOST avnigelendost@hotmail.com

Kadýnýn biri alýþveriþ için þehre inmiþ, ilk girdiði dükkânda harika ayakkabýlar bulmuþ, ikincide de nefis bir elbise.. Üçüncü dükkânda her þey 5 dolara inmiþ, gözlerine inanamazken birden cep telefonu çalmýþ.. Hattaki kadýn doktor ona kocasýnýn feci bir trafik kazasý geçirdiðini, durumunun kritik olduðunu, yoðun bakýma kaldýrýldýðýný söylemiþ.. Kadýn doktora kocasýna çarþýda olduðunu iletmesini, bir an önce orada olacaðýný söyleyerek telefonu kapatmýþ, ama akabinde hayatýnýn en verimli alýþveriþini yapmakta olduðunu fark etmiþ ve hastaneye gitmeden 1-2 maðazaya daha girmiþ, birkaç saat sonra sabah alýþveriþini bir fincan kremalý kahve ile tamamlanmýþ ki birden kocasýný hatýrlamýþ.. Suçluluk duygusu ile hastaneye koþmuþ.. Koridorda doktoruna rastlayýp kocasýný sormuþ.. Bayan doktor, kadýnýn elindeki paketlere bakýp "Buraya hemen gelmek yerine alýþveriþine devam ettin deðil mi?" demiþ baðýrarak, "Sanýrým kendinle gurur duyuyor olmalýsýn.. Adam burada yoðun bakýmda, sen maðaza maðaza dolaþ.. Ýyi be!.. Ama bu senin son alýþveriþin olacak.. Artýk ömrünün sonuna kadar onun hasta bakýcýsý olacaksýn, hem de baþýndan 1 dakika bile ayrýlamadan!.." Kadýn son derece üzgün baþýný önüne eðmiþ.. Bayan doktor, onun bu haline uzun uzun baktýktan sonra kýkýrdamaya baþlamýþ, "Þaka yapýyorum kýýýýz þakaaaa.." demiþ, "Takýldým sana.. Kocan öldü.. Vallahi öldü.. Hadi paketleri aç da bakalým...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.