Baþkan Akaydýn: ‘Yatýrým alanýmýz Kýzýllý olacak'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn, CHP Ýl Baþkaný Devrim Kök, parti yöneticileri ve belediye bürokratlarý ile birlikte Kýzýllý ve Odabaþý köylerini ziyaret etti. Baþkan Akaydýn'ýn ilk duraðý Kýzýllý Köyü Ýlköðretim Okulu oldu. Okul ziyaretinin siyasetle ilgisi olmadýðýný ifade eden Akaydýn, okulda görev yapan öðretmenlere teþekkür etti. Bir ülkenin ayakta durabilmesi için en önemli kaynaðýnýn eðitim olduðunu ifade eden Akaydýn, "Bu konuda en büyük yükü öðretmen arkadaþlarýmýz çekiyor" dedi. Okul Müdürü Hasan Ali Çetin, Büyükþehir Belediyesi tarafýndan okul bahçesine yapýlan oyun parký ile bazý sýnýflara hediye edilen klima ve tefriþat malzemeleri nedeniyle Baþkan Akaydýn'a teþekkür etti. Akaydýn, minik öðrencilere satranç takýmý ve spor malzemeleri hediye etti. Köyde incelemelerde bulunan Akaydýn, ekmek piþiren kadýnlarýn konuðu olarak, bir süre sohbet etti.

Kýzýllý köyü kahvesinde halkla buluþan Akaydýn, köy halký ile çay içerek sorunlarýný dinledi. Önümüzdeki yýl hayata geçecek olan bütünþehir yasasý hakkýnda vatandaþlara bilgi veren Akaydýn, bölgeye yapýlacak yatýrýmlar hakkýnda da konuþtu. Büyükþehir Belediyesi'nce Kýzýllý bölgesine yapýlmasý planlanan 'Katý atýk bertaraf geri dönüþüm tesisinin' yargý kararý ile engellendiðini ifade eden Akaydýn, "Karar þuanda temyiz aþamasýnda. Umarým olumlu olur. Burada yapmayý planladýðýmýz Doðal Havyan Yaþam Parký, bölgede turizmi artýracak diðer büyük projemiz. Bu yatýrýmlar birçok derdinizi azaltacak." diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.