Kýz Meslek'ten hastalara moral

Akdeniz Haber - - Gündem -

ÞULE Muzaffer Büyük Kýz Teknik ve Meslek Lisesi 'Okul Þiddeti Önleme' ekibi þiddete meyilli ve risk grubundaki öðrenciler ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne hasta ziyaretinde bulundu. Ziyarete Okul Þiddet Önleme Ekibi üyelerinden Teknik Müdür Yardýmcýsý Sibel Bayram, Rehber öðret- men Dilek Þahin ve Ýngilizce öðretmeni Hatice Çekiç ile 9. Sýnýflardan 11 öðrenci katýldý. Öðrenciler yataklý servislerde kalan hastalar ziyaret edilerek geçmiþ olsun dileklerinde bulunarak, hastalara moral verdi. Öðrencilerin yoðun duygular yaþadýklarýný belirten Þule Muzaffer Büyük Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Teknik Müdür Yardýmcýsý Sibel Bayram; "Öðrencilerimiz hastalarý görünce çok üzüldü. Bu faaliyete katýlmaktan memnun olduklarýný bizlere söylediler. Saðlýðýn en büyük zenginlik olduklarýný anladýklarýný ve saðlýðýmýzý korumak için zararlý alýþkanlýklardan uzak dur- malarý gerektiðinin bilincine vardýlar. Zor günlerinde insanlarýn yanýnda olmanýn önemli bir görev olduðunu öðrencilerimize anlattýk. Öðrencilerimiz bu ziyarettin önümüzdeki yýllarda da yapýlmasýnýn faydalý olacaðýný belirttiler ve bizde kurum olarak bu ziyaretleri daha sýk yapmamýz gerektiðini düþünüyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.