Ayrý telden

Akdeniz Haber - - Gündem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

"Üç hamile kedi buluþtuklarý damda konuþuyorlarmýþ. Birincisi: "Miyav" demiþ, "Benim acem kýrmasý güzel yavrularým olacak." Ýkincisi mýrýldanmýþ: "Benimkiler de siyam olacak." Üçüncü kedi ise karnýný yalayarak söze karýþmýþ: "Ben bir þey bilmiyorum. Çünkü kafam çöp tenekesinin içindeydi." ********* Ne güzel bir hikaye.. Bugünün gerçeklerini anlatýyor bize. Kimimiz Siyam yavrusu .. Kimimiz acem kýrmasý. Kimimiz ikiz bekleye dursun. Hükümet olanca gücüyle açýlýmý devam ettiriyor. Ettiriyor ettirmesine de her ne hikmetse tam ve net biçimde açýlýmýn þartlarýný ortaya dökmüyor. Ulusun insanlarýna açýkça terörist baþý ile neyin pazarlýðýný yaptýklarýný açýklamýyorlar. Oysa bu ülkede yaþayan her fert bu konudaki pazarlýklarý bilmek zorunda. Hükümette açýklamakla mükellef. Yani, yarýn öbür gün açýlýmýn pazarlýklarý bittiðinde her birimizin eline ne cins kedi verileceðini bilen yok. Oy namustur. Bugün iktidarda olan parti bu ülkenin yarýsýndan fazlasýnýn oyunu alarak iktidar olmuþtur. Bu vesile ile aldýklarý oyun namusu üzerine geliþmeleri net biçimde seçmeni ile ve yurtta yaþayan ulusun fertleri ile paylaþmak zorundandýr. Bunun baþka yolu yoktur. Her ne kadar AKP'nin açýlým ile birlikte oylarýnýn arttýðý söyleniyorsa da sokakta vatandaþýn büyük bölümü bölünmekten. Türklüðün anayasadan kaldýrýlmak istenmesinden. Ve de en önemlisi terörist baþý ile yapýlan pazarlýklardan rahatsýz. Bu böyle biline. Hiç kimse yarýn eline ne cins kedi verileceðini asla ve asla kabul etmeyecektir buda biline. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.