Taþ:‘Çevre yönetim birimi çok önemli'

Akdeniz Haber - - Saĝlik -

Antalya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýya, 14 kamu hastanesinin, 3 aðýz ve diþ saðlýðý merkezinin hastane yöneticileri, baþhekimleri, mali, idari ve saðlýk hizmetler müdürleri katýldý. Antalya'daki kamu hastanelerinin, aðýz ve diþ saðlýðý merkezlerinin üst düzey yöneticilerinin katýldýðý toplantýda, Antalya Kamu Hastaneleri Birliði'nin kuruluþ tarihi olan 2 Kasým 2012 tarihinden itibaren, geçen 4,5 ayýn genel deðerlendirmesi yapýlmýþ olup birlik hedefleri açýklanmýþtý. Antalya Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Erdoðan Taþ'ýn bundan önceki tüm toplantýlarda olduðu gibi bu toplantýda da kurumsal kimlik oluþturmaya, hasta memnuniyeti ve çalýþan memnuniyeti saðlamaya deðinerek; "Türkiye'de ilk kez Antalya Kamu Hastaneleri Birliði tarafýndan kurulan çevre yönetim birimi faaliyetleri ile ilgili kýsa bir sunum gerçekleþtirildi. Çevre Yönetim Birimi, sunumlarýnýn baþýnda yatak kapasitesi 20 ve üzeri olan hastaneleri ve saðlýk kuruluþlarýný, çevreyi kirletici etkisi olan faaliyetler veya tesisler grubunda yer alan hastaneler ve saðlýk kuruluþlarý olarak tanýmlandý. Çevre yönetim biriminin görevleri arasýnda çalýþanlara çevresel konularda bilgilendirici eðitimler vermek, özendirici faaliyetler düzenlemek olduðu, tespit edilen uygunsuzluklarýn gider- ilmemesi durumunda ise en geç 15 gün içerisinde Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü'ne bildirmekle yükümlü olduðu ve hastaneler veya saðlýk kuruluþlarý için çevre yönetim birimine sahip olmanýn atýk yönetiminde standardýn saðlamasý, tehlikeli atýklarýn yönetiminin saðlanmasý ve izin lisans sürecinin tek merkezden takip edilmesinin saðlanmasý için baþlý baþýna ekonomik bir kazanç olacaktýr" dedi. Evde Saðlýk Hizmetleri ile ilgili gerçekleþtirilen sunumda, 2012 yýlýnda Antalya'da Evde Saðlýk Hizmeti ile ulaþýlan hasta sayýsý 2643 olarak açýklanmýþ, bunlarýn 1643'ünün aktif hasta olduðu belirtildi. TUÝK'in verilerine göre 2012 yýlý Antalya Ýli Genel Nüfusunun 2.092.537 olduðu, Antalya'da hedeflenen evde saðlýk hizmetinin ulaþmasý hedeflenen evde saðlýk hasta sayýsýnýn 4185 olmasý gerektiði ifade edildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.