Felç tedavisinde refleks terapi

Akdeniz Haber - - Saĝlik -

Birçoðumuzun en büyük korkularýndan biri günün birinde felç olmak ve ömür boyu yataða baðýmlý kalmak. Kimimizin adýný söylemeye bile çekindiði felç yani inme, dikkatli bir tedavi süreciyle atlatýlabiliyor. Dr. Fizyoterapist Gamze Þenbursa, beyni besleyen arterlerden birinin yýrtýlmasý veya týkanmasý sonucu ortaya çýkan, tek taraf kol ve bacak kaslarýnda güçsüzlük veya fonksiyon kaybýna sebep olan felcin, Türkiye'de her yýl tahmini 100 bin kiþiyi etki-lediðini söyledi. Dünyada in-saný engelli hale getiren has-talýklar kategorisinde felcin birinci sýrayý aldýðýný, ölümlü hastalýklarda ise ikinci sýrada yer aldýðýný belirten Dr. Fizyoterapist Gamze Þenbursa, çok uzun süren tedavi süreçlerinin de hastayý ve ailesini yýprattýðýný kaydetti.

Hareketsizlik bile felç nedeni Felcin birden çok nedeninin bulunduðuna dikkati çeken Dr. Fzt. Þenbursa, korkudan akýllara dahi getirilmek istenmeyen bu hastalýk hakkýnda þu bilgileri verdi: "Beyine giden kan damarlarýnda oluþan patolojik deðiþiklikler, travma, serebro vasküler hastalýklar, beyin ameliyatlarýndan ve zehirlenmelerden sonra geliþebileceði gibi, beyin tümörü, mikrobik hastalýklarda bu nörolojik tabloya neden olabilir. Yaþ, yüksek tansiyon, hareketsiz yaþam, þiþmanlýk, þeker hastalýðý, kalp ile alakalý anomaliler, damar sertleþmesi, kolestrol, sigara, kahve, östrojen içeren ilaçlar risk faktörleri arasýndadýr." Felcin her hastada farklý hasarlara yol açtýðýný vurgulayan Þenbursa, erken teþhis için dikkat edilmesi gereken belirtiler olduðunu söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.