Yýlýn doktoruna Vali'den tebrik

Akdeniz Haber - - Saĝlik -

VALÝ Dr. Ahmet Altýparmak, Antalya'da yýlýn doktoru seçilen Doç. Dr. Mustafa Emmiler ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen kýsa film yarýþmasýnda Jüri Özel Ödülü verilen Ahmet Balcý'yý makamýnda kabul ederek tebrik etti. Vali Dr. Ahmet Altýparmak, yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla yýlýn hekimi seçilen Antalya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Servisi Eðitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Emmiler ile Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilk kez düzenlediði "Sevgi En Ýyi Ýlaçtýr" konulu kýsa film, fotoðraf ve öykü yarýþmasýnda, kýsa film dalýnda Jüri Özel Ödülü alan Ahmet Balcý'yý tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Kabulde Vali Yardýmcýsý Mehmet Kurdoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Adem Bilgin, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Erdoðan Taþ, Halk Saðlýðý Müdürü Murat Özdemir, Antalya Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi Yöneticisi Prof Dr. Ramazan Çetinkaya da hazýr bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.