Bulgurlu'dan derneklere uyarý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Kaymakamý Bulgurlu yaptýðý yazýlý açýklamada; "Ýlçemizde kurulu ve faaliyetini sürdürmekte olan dernekler, 30 Nisan tarihine kadar geçtiðimiz yýla ait beyannamelerini vermeleri gerekmekte olup aksi takdirde cezalý duruma düþeceklerdir" dedi

731 TL para cezasý Beyannameyi bilerek gerçeðe aykýrý olarak veren dernekler 5253 sayýlý Dernekler Kanununun 32/j maddesi gereði yüz günden az olmamak üzere adli para cezasý ile cezalandýrýlacak olup, beyanname vermeyen demek yöneticilerine 731,00TL idari para cezasý uygulanacaktýr diyerek devam eden Bulgurlu; "5253 sayýlý Dernekler Kanunu'nun 19. Maddesi gereðince, derneklerin 2012 yýlýnda yapmýþ olduklarý faaliyetlerini, gelir ve gider iþlemlerinin sonuçlarýný, düzenleyecekleri beyanname ile Nisan ayý sonuna kadar mülki idare amirliðine vermekle yükümlüdürler. www.dernekler.gov.tr adresindeki formu dolduran dernekler, sistemden beyanname çýktýsýný alarak süresi içerisinde Kayma-kamlýðýmýz bünyesinde bulunun Dernekler Bürosuna vermeleri gerekmektedir" dedi.

190 dernek var 5253 sayýlý dernekler kanununun 19. Maddesine göre dernekler, yýlsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider iþlemlerinin sonuçlarýný düzenleyecekleri beyanname ile mülki idare amirliðine vermekle yükümlüdürler diyen Kaymakam Bulgurlu; "Manavgat'

ta kurulu ve faaliyetini sürdürmekte olan 190 adet derneðin 2013 yýlýnýn ilk dört ayý içerisinde 2012 yýlýna ait dernekler birlik ve faaliyetleriyle ilgili genel beyan formunu doldurmalarý gerekmektedir. 5253 sayýlý Dernekler Kanunu'nun 19. Maddesine göre hazýrlanmasý gereken demek birlik ve faaliyetleriyle ilgili genel beyan formunu zamanýnda getirmeyen dernek yöneticileri hakkýnda Dernekler Kanunu'nun 32-L maddesi ve 20.11.2008 tarih ve 27060 sayýlý resmi gazetede yayýnlanan 387 nolu vergi usul kanunu genel tebliðinde tespit edilen 2012 yýlý yeniden deðerleme oraný 7,80 artýþ esas alýnarak 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 731,00 TL" idari para cezasý ile cezalandýrýlacaktýr"

dedi.

Emir Osman Bulgurlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.