Milletvekili Günal: Baþbakan masal anlatýyor! Esnaf ve üretici periþan!

Akdeniz Haber - - Gündem -

TBMM Genel Kurulu'nda Gümrük Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý Üzerine MHP Grubu Adýna konuþan Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal; Baþbakanýn 2007'de petrol kaçakçýlýðýný itiraf etmesine raðmen hala kaçakçýlýðýn önlenemediðini, istasyonlarýn denetimiyle sorunun kökten çözümünün mümkün olmadýðýný söyledi. Ulusal petrol stoku yerine para kesilmesini de eleþtiren MHP Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal, kesilen par- alarýn hala çoktan özelleþtirilmiþ olan TÜPRAÞ'ýn hesabýnda durmasýnýn da usulsüz olduðunu belirtti. Semt pazarlarýyla ilgili düzenlemenin pazarcý esnafýný ve üreticileri periþan edeceðini ifade eden Günal, bunun kültürel yapýyý bozduðunu ve sosyal devlet anlayýþýna aykýrý olduðunu söyledi. Baþbakanýn Eskiþehir'de ekonomiyle ilgili söylediklerini, masal olarak nitelendiren Günal, Baþbakanýn "kopyala-yapýþtýr" metinlerle yazýlan ayný yalanlarla halký kandýrmaya çalýþtýðýný, ancak vatandaþlarýn halinin periþan olduðunu söyledi.

Mehmet Günal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.