Antalya’da kongre turizmi

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANATLYA Ticaret ve Sanayi Odasý (ATSO) bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Kongre Bürosu, Mart ayý içinde ITB Berlin Fuarý ve Rus MICE gezisinin ardýndan, 19-24 Mart tarihleri arasýnda da Londra Excell'de gerçekleþtirilen Uluslararasý Confex Fuarý'na katýldý. Antalya Kongre Bürosu, Avrupa'daki üç önemli fuardan biri olarak gösterilen Confex Kongre Fuarý'nda kongre, incentive (fabrika ve firmalarýn çalýþanlarýný motive etmek üzere yapýlan kýsa süreli tur ve toplantýlar) ve etkinlik turizmlerine iliþkin Ýngiltere pazarý ve fuar katýlýmcýlarýna yönelik Antalya'yý tanýttý. Fuarda çok yoðun ilgi gördüklerini anlatan Antalya Kongre Bürosu Genel Müdürü Sinan Ýnan, fuar süresince daha önceden randevularý alýnmýþ görüþmecilerin yanýnda, fuar katýlýmcýlarýyla da görüþme olanaðý bulduklarýný aktardý. Ýnan, Antalya için önemli kongre, incentive ve etkinlik pazarlarýndan biri olan Ýngiltere pazarýndan yoðun ilgi gördüklerini kaydetti. Sinan Ýnan, özellikle incentive ve etkinlik firmalarýnýn yoðun katýldýðý fuarda geçen yýl özellikle ABTAÝngiltere Seyahat Acentalarý Birliði Genel Kurulu'nun da Antalya'da yapýlmasýnýn etkilerinin görüldüðüne iþaret etti. Ýnan, bu yýl Mayýs ayýnda da yine Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tanýtma Genel Müdürlüðü Londra Turizm Direktörü Tolga Tüylüoðlu ile birlikte MICE editörleri ve toplantý planlayýcýlarýnýn yer alacaðý bir etkinlik gerçekleþtireceklerini dile getirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.