Turizm þoförlerine güvenli sürüþ eðitimi

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Expo Center'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Turizm Ýçin Turizm Taþýmacýlýðý Sürücülerine Emniyetli Sürüþ Eðitimi' kapsamýnda þoförlere, ilkyardým, trafik ve güvenli sürüþ teknikleri gibi konularda eðitim verildi. Eðitimlerin en önemli bölümünü ' sarhoþ gözlüðü', 'çarpýþma simülatörü' ve ' devrilme simülatörü' eðitimleri oluþturdu. ' Sarhoþ Gözlüðü' ile alkollü araç kullanmanýn yarattýðý tehlike, ' çarpýþma simülatörü'nde 8 kilometre hýzla yaþanabilecek bir çarpýþma anýnda emniyet kemerinin önemi, 'devrilme simülatörü'nde ise 5 kilometre hýzla devrilen bir aracýn içerisinde yaþananlar anlatýlmaya çalýþýldý. Akdeniz Turistik Otelciler Birliði (AKTOB) Baþkaný Sururi Çorabatýr ise sertifika alan turizm þoförlerine bu yýl turizm sezonu bitiminde ücretsiz tatil sözü verdi. Bu fikrin Vali Altýparmak'ýn önerisi üzerine gündeme geldiðine deðinen Çorabatýr, sezon bitiminde þoförleri ve ailelerini kendi otellerinde 2 gün aðýrlayacaðýný aktardý. Konuþmalarýn ardýndan Vali Altýparmak, eðitimlere katýlan þoförlere sertifika verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.