Karýþýk iþler..

Akdeniz Haber - - Gündem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

"Adamýn karýsý gece hastanede doðum yapmýþ. Ertesi gün ilk iþi hastaneye telefon edip, durumu sormak olmuþ: "Alo doðum servisi mi?" "Evet efendim buyurun. " "Servis þefi ile görüþecektim. " Tam bu sýrada telefonda bir karýþýklýk olmuþ ve adamýn karþýsýna müþterisi ile konuþan bir araba tamircisi çýkmýþ. "Alo beni duyuyor musunuz?" "Evet. " "Sesiniz iyi geliyor." "Güzel. Burada merak edilecek bir þey yok. Her þey yolunda, onu size iki günde yollarýz" "Demek her þey normal?" ""Aslýnda ne kadar zorluk çektiðimizi anlatamam. Her tarafýný elden geçirdik. Ýþe yaramaz yerleri deðiþtirdik. Ýki gün sonra yeniden kullanmaya baþlarsýnýz. " "Anlamadým. Nasýl yeniden kullanmaya baþlarým?" "Merak etmeyin dedim ya. Sonuçtan memnun kalacaksýnýz. Geniþleyen giriþ deliðini daralttýk. " "Fakat?" "Ýtiraz etmeyin. Fazla zorlamýþsýnýz. Sýk sýk yaðlasanýz iyi olur. Bu arada týkanan çýkýþ deliðini de açtýk." "Çýkýþ deliðini mi? " "Evet. Hani gaz çýkan delik var ya onu. Þimdi gaz çok güzel çýkýyor." "Ne diyorsunuz ?" "Dediðim gibi her þey yolunda. Emin olmak için dün akþam bizzat kendim denedim. Bu sabah çýraklar da çýktý üstüne. Ýnanýn bana mýsýn demedi. Öyle hýzlý ki… Hiç sormayýn. Alo. Alo . Beni duyuyor musunuz?" --//-Evet. Karþýdan gelen ses kesilmiþ. Araba tamircisi baðýrýyormuþ: "Alo… Alo. " Karýsý hastanede doðum yapan adam elinde telefonla yere yarý baygýn serilmiþ. Ne olduðunu anlamayan arkadaþlarý acil servisi çaðýrýp adamý hastaneye göndermiþler. Diyeceksiniz ki. "Hiç böyle þey olur mu?" Oluyor demek ki? Hem, politikada olan yanlýþlar günlük yaþamda neden olmasýn deðil mi?" Bugün Cumartesi ya,güzel bir fýkra ile girdik yazýmýza.. Yine fýkralarla devam etsin yazýmýz. Daha karýþýk iþlerden korusun Rabbim cümlemizi ve vatanýmýzý.. *********** "Bir gazete sahibi kendisine ilginç haber getirecek okuyucularýna ödül vadetmiþ. Ve ilk telefon gelmiþ: "Biraz evvel kamyonun birinin freni patladý, yokuþ aþaðý hýzlanarak girdiði bir evi paldýr küldür yerle bir etti..." Patron, "Beni hiç ilgilendirmedi" demiþ: "Çok olaðan bir olay.." Telefondaki adam da "Sizi çok iyi anlýyorum ama" demiþ: "Sözünü ettiðim sizin eviniz!.." ****** Almanya'da bir Türk gurbetçinin evi.. Küçük oðul okuldan gelmiþ, kapýdan girer girmez baðýrmýþ: "Ben Alman oldum..." Annesi, "O nasýl söz, bir daha duymayayým" demiþ. Ama çocuk ýsrarlý: "Bugün sýnýfta karar verdim, ben Alman oldum..." Bu kez babasý duymuþ ve hemen yanýna gelip tokatlamaya baþlamýþ. Çocuk, bir yandan korunmaya çalýþýyor, bir yandan da konuþmasýný sürdürüyormuþ: "Þu dünyanýn iþine bakýn" demiþ: "Alman oldum, yarým saat sonra Türklerle baþým belaya girdi!.." ****** Haydi, kalýn saðlýcakla.. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.