Milli Eðitim’de Özel MTSK toplantýsý

Akdeniz Haber - - Gündem -

MANAVGAT'ta faaliyette bulunan Özel Motorlu Taþýtlar Sürücü Kurslarý ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç'ýn baþkanlýðýnda, Özel Öðretim Kurumlarý Þube Müdürü Hüseyin Bal, Þefi Mümtaz Özmen ve Özel Motorlu Taþýtlar Sürücü Kurs Müdürlerinin katýlýmý ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda Özel MTSK Toplantý düzenlendi. Özel MTSK Toplantýsýnda; Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç Bakanlýðýnda oluþturduðu Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmelik Taslaðýný kurs müdürleri ile ayrýntýlý olarak deðerlendirdi. Toplantýda ayrýca kurs müdürlerinin görüþ ve önerileri alýnarak Motorlu taþýtlar sürücü kurslarýnda verilen eðitimlerin verimini artýrmasýna yönelik yapýlmasý gereken çalýþmalar ile 06-07 Nisanda yapýlacak olan direksiyon sýnavý ile ilgili güvenlik önlemleri görüþüldü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.