Orman yangýnlarýna karþý alýnacak tedbirler görüþüldü

Akdeniz Haber - - Gündem -

2013 yýlý Ýl Orman Yangýnlarýyla Mücadele Komisyonu Toplantýsý Valilik'te yapýldý Vali Dr. Ahmet Altýparmak baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen komisyon toplantýsýna Garnizon Komutaný Tuðgeneral Kemal Korkmaz, Vali Yardýmcýsý Hakký Loðoðlu, Orman Bölge Müdürü Ali Gökçöl ile kurum amirleri katýldý. Her yýl orman yangýnlarýyla mücadelede alýnacak önlemler ve bu konuda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn göreceði iþlerin belirlendiði toplantýda, bir sunum gerçekleþtiren Orman Bölge Müdürü Ali Gökçöl, ilimizin orman varlýðý ve 2013 yýlýnda orman yangýnlarý ile mücadelede müdahale için ellerindeki araç ve gereçlerle ilgili bilgi verdi. Toplantý orman yangýnlarýna iliþkin alýnacak tedbirler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yapacaðý iþler ve katkýlarýn karar altýna alýnmasýyla sona erdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.