7777 ATSO'DAN iþ güvenliði semineri

Akdeniz Haber - - Gündem -

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý (ATSO), 6331 Sayýlý Ýþ Güvenliði Yasasý hakkýnda bilgilendirme baþlýklý bir seminer düzenledi. Dedeman Otel'de gerçekleþen toplantýya katýlan çok sayýda oda üyesi yeni kanun hakkýnda bilgi edindi. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmaný Alparslan Yýlmaz'ýn konuþmacý olduðu toplantý, yeni kanunun getirdiklerini detaylý olarak inceleme fýrsatý sundu. Kanuna göre artýk her iþyerinin sorumlu iþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmaný olmasý gerektiðini dile getiren Yýlmaz, konu hakkýnda uygulamanýn çalýþan sayýsý 50'den fazla olan iþyerleri için yýl sonunda baþladýðýný aktardý. Çalýþan sayýsý 50'den az olan tehlikeli sýnýftaki iþyerleri için temmuzda, diðer sýnýftakiler için gelecek yýl temmuzda baþlayacak uygulamanýn iþverene ciddi yükümlülükler getireceðini sözlerine ekleyen Yýlmaz, baþta büyükþehirler olmak üzere birçok kentte iþyerlerinin daha þimdiden kanun yükümlülükleri dolayýsý ile kapandýðýný dile getirdi. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan ATSO Baþkaný Çetin Osman Budak, geçen yýl haziran ayýnda kabul edilen kanun hakkýnda görüþlerini aktardý. Budak, "Ýþ kazalarý konusundaki sicilimiz düzgün deðil. Ölümlü iþ kazasý oranýnda Avrupa ülkelerinin bazýlarýndan 4, bazýlarýndan ise 10 kat daha yukardayýz. Yýlda 1440 kadar can kaybý, her gün 170 civarýnda iþ kazasý, 4 can kaybý, 6 ciddi sakatlanma gibi bir bilanço asla kabul edilemez. Geçen yýllarda tersanelerde, madenlerde ve sanayi sitelerinde çok fazla ölümlü kaza oluyordu. Böyle bir kanunun çýkmasý gerekiyordu, hatta gecikmiþtir" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.