Zeytinköy'ün kan ve genetik taramasý yapýlacak

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Büyükþehir Belediyesi, Akdeniz Kan Hastalýklarý Vakfý, Zeytinköy Kalkýndýrma Derneði, Antalya Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak yürüttüðü çalýþmayla Zeytinköy halký kan ve genetik hastalýklarý konusuna bilgilendirilecek. Proje kapsamýnda Zeytinköy'de oluþturulan merkezin açýlýþýna Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Akaydýn, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök, Akdeniz Kan Hastalýklarý Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Duran Canatan ve çok sayýda davetli katýldý. Zeytinköy'ün sosyal bakýmdan sýkýntýlarý olan bir bölge olduðunu söyleyen Baþkan Mustafa Akaydýn, "Ýnsan odaklý projeler üreten bir belediye olarak, böyle bir projenin bu bölgeden baþlamasýnýn önemli getirileri olacaktýr. Büyükþehir Belediyesi olarak mekan sýkýntýsýndan dolayý bazý projeleri yapmakta sýkýntý çekiyoruz. Bize mekan yaratýldýðý zaman, her zaman projelere destek oluyoruz. Kan hastalýðý Akdeniz bölgesinin önemli sorunlarýndan biridir. Bölgede yapýlacak çalýþmayla, talaseminin verileri çýkacaktýr" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.