Bahçeþehirli öðrenciler kütüphane gezisinde

Akdeniz Haber - - Gündem -

Bahçeþehir Koleji Manavgat 3.Sýnýf öðrencileri Kütüphaneler Haftasý nedeniyle öðretmenleri rehberliðinde Ýlçe Halk Kütüphanesi'ne gezi düzenledi. Kütüphane görevlileri tarafýndan karþýlanan Bahçeþehirli öðrencilere kütüphaneden ödünç kitap alma bölümüne alarak bu bölümden nasýl yararlanacaklarýný anlattý. Kitap okumanýn önemini belirtti. Ýnternetten yararlanmak için bilgisayar bölümüne geçildi. Görevli Uður Eðitim Kurumlarýnýn kütüphanenin bilgisayar bölümünde sponsor olduðunu söyledi. Öðrenciler bilgisayarlarý açýnca Bahçeþehir Kolejleri ve Uður Dershaneleri logolarý ile karþýlaþtý. Görevli, bu bölümde ödev hazýrlama çalýþmalarý yapabileceklerini, internetten yararlanabileceklerini belirtti. Ýkinci kata çýkýlarak burada da yazýlý kaynaklardan ve ansiklopedilerden yararlanabileceklerini anlatý. Haftanýn pazartesi günü dýþýnda her gün mesai saatleri içinde kütüphaneden yararlanabileceklerini belirtti. Ödünç kitap almak için üye olmalarý gerektiðini vurguladý. Öðretmenler ve öðrenciler bize rehberlik eden görevlilere teþekkür ederek Kütüphaneler Haftasý'nda kütüphaneyi ziyaret etmenin mutluluðu içinde okulumuza döndü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.