Atatürk'ten ilginç anýlar

Akdeniz Haber - - Gündem - AVNÝ GELENDOST avnigelendost@hotmail.com

Yýl 1934, o dönemde Milli Eðitim Bakanlýðý Ulus'tadýr. Bakan ise Niðdeli Abidin Özmen'dir. Bakan, makamýnda çalýþmaktadýr. Kapý çalýnýr. Bakanýn gür sesi: "Giriniz!" Atatürk'ün yaverlerinden biri, yanýnda iki çocukla makama girerler. Bakan konuklara yer gösterir ve kendisine iletilen zarfý acar. Atatürk'ten gelen bir mektuptur bu: "Bay Abidin Özmen, Milli Egitim Bakaný..." Abidin Özmen zarfý özenle acar ve mektubu dikkatle okur: "Yaver Bey'le, size iki fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyorum. Bu çocuklarý, uygun göreceðiniz, bir liseye (parasýz yatýlý olarak) kaydýný yaptýrýn..." Bu, Atatürk'ün bir emridir. Kesinlikle yerine getirilecektir. Bakan Özmen, Orta Öðretim Genel Müdürünü çaðýrtýr ve su direktifi verir: "Yaver Bey'in yanýndaki bu iki çocuðun evrakýný alýnýz ve bu çocuklarýn Haydarpasa Lisesi'ne paralý yatýlý olarak kaydýný yaptýrýp, her ikisi için de üçer yýllýk paralý yatýlý makbuzlarýnýn veli ve ödeyen hanesine Atatürk'ün ismini yazdýrarak bana getiriniz" der. Bakanýn emri yerine getirilmiþtir. Abidin Özmen de kýsa bir mektup yazarak Yaver Bey'le Atatürk'e yollar. Mektubun içeriði þöyledir: "Muhterem Atatürk, Yaver Bey'le göndermiþ olduðunuz iki çocuk hakkýnda emirlerinizi aldým. Ancak, arkasýn- da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaþkaný Atatürk gibi biri bulunduðu için; bu çocuklarý fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme, hem yasalarýmýz, hem de mantýðýmýz izin vermedi. Bu nedenle her iki çocuðun da emirleriniz gereði Haydarpaþa Lisesi'ne paralý yatýlý olarak kayýtlarýný yaptýrdým. Çocuklarýn üçer yýllýk okul taksitlerine ait makbuzlarý ekte takdim ediyorum..." Atatürk bu mektup üzerine, devrin Baþbakaný Ýsmet Ýnönü'ye telefon ederek: "Bak senin Milli Eðitim Bakanýn bana ne yaptý" diyerek olayý anlatýr. Ýnönü, Bakan adýna özür diler. Atatürk: "Yok! Der, özür dileme. Çok memnun oldum. Keþke her devlet adamý bu medeni cesarete sahip olabilse ve doðruyu gösterebilse." Tarihi deðeri olan ve hiçbir yerde yayýmlanmayan bu anýnýn unutulup gitmesine gönlü razý olmayan Bakanýn yeðeni yüksek mimar H. Rahmi Özmen, 15 Aðustos 1985 günü bu mektubu gazeteci-yazar Vahap Okay'a iletir. O da 15 Eylül 1985'te gazetesinde yayýmlar. Ýþte devlet böyle kurulur, devlet böyle adamlarla yönetilir... Mustafa Kemal'in Bakanlarý böyleydi. Ya þimdi? Bir de þimdiki bakanlara bakýnýz !!!"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.