Hindistan Büyükelçisi'nden Ahmet Altýparmak'a ziyaret

Akdeniz Haber - - Gündem -

ÇEÞÝTLÝ ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya gelen Hindistan Büyükelçisi Susmita Gongulee Thomas, Vali Ahmet Altýparmak'ý makamýnda ziyaret etti. Türkiye ve Hindistan arasýnda turizm ve ticaret alanýnda büyük bir potansiyel olduðunu söyleyen Büyükelçi Thomas, bunu geliþtirmek için çalýþtýklarýný ifade etti. Her yýl Türkiye'ye gelen Hintli turist sayýsýnýn giderek arttýðýný dile getiren Büyükelçi Thomas, "Hindistan'dan Türkiye'ye her yýl 75-80 bin civarýnda Hintli geliyor. Bunun büyük kýsmý da Antalya'yý tercih ediyor. Türkiye'den ise Hindistan'a gi- den turist sayýsý 15 bin civarýnda. Ýki ülke arasýndaki iliþkilerin geliþtirilmesi için bu sayýnýn artmasý gerekiyor" diye konuþtu. Vali Ahmet Altýparmak ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirtirken, Büyükelçi Thomas'ýn iki ülke arasýndaki iliþkileri geliþtirme yönünde gösterdiði azim ve kararlýlýðýn kendisini mutlu ettiðini aktardý. Vali Altýparmak, Hindistan ve Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve turizm alanýndaki yüksek potansiyelinin yaný sýra, diller arasýnda da 10 bine yakýn ortak kelimenin bulunduðunu vurguladý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.