Yýldýz Bakkallar Odasý'na aday

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Manavgat'ýn sevilen simalarýndan Yýldýz Market Ýþletmecisi Durmuþ Yýldýz Robert's Cafe'de düzenlediði basýn toplantýsý ile Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odasý Yönetimine ekibimle birlikte talip olduklarýný açýkladý. 2'de

Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odasý Baþkan Adayý Yýldýz, "Genç ve dinamik bir kadro ile sorunlarý hýzlý bir þekilde çözüme ulaþtýrmak için hazýrýz. Amacýmýz çözülmez denilen dertlere bu iþ olmaz diyenlere karþý dik durmak ve bakkal esnafýmýzýn sesi olmak. Çözüm açýk ve net, çözüm hizmet, çözüm inanmak, çözüm birlik ve beraber olmaktýr" dedi. Ocak ve Mart 2014 Aylarý arasýnda yapýlacak olan Sivil Toplum Kuruluþlarý seçimleri öncesinde adaylar sahaya inmeye baþladý. Manavgat'ýn sevilen simalarýndan Yýldýz Market Ýþletmecisi Durmuþ Yýldýz Robert's Cafe'de düzenlediði basýn toplantýsý ile Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odasý Yönetimine ekibimle birlikte talip olduklarýný açýkladý. Durmuþ Yýldýz'a açýklamasýnda Yönetim Kurulu'nda yer alan Bayram Yýlmaz ve Mustafa Özdemir'de eþlik etti. Baþkan adayý Dursun Yýldýz, þimdiye kadar oda yönetim kurulu baþkanlýðý görevinde bulunan tüm baþkanlara teþekkür ederek bunun bir hizmet yarýþý olduðunu ve kendisinin ekibinin bu hizmet yarýþýnda bayraðý en üst noktaya taþýmak için aday olduklarýný söyledi. Yýldýz, "2014 Yýlý Ocak ve Mart Aylarý arasýnda yapýlacak olan Sivil toplum Örgütleri seçimleri öncesinde üyesi olduðumuz Manavgat Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Odasýný daha iyi seviyeye taþýmak için arkadaþlarýmla birlikte yola çýktýk. Manavgat Ýlçemiz genelinde faaliyet gösteren bakkal esnafýmýzýn sorunlarýný biliyoruz. Genç ve dinamik bir kadro ile sorunlarý hýzlý bir þekilde çözüme ulaþtýrmak için hazýrýz" dedi.

BEN YOK BÝZ VARIZ Hepimizin en büyük sorunu olan artýk sokak aralarýnda bile açýlarak Manavgat'ta mantar gibi çoðalan alýþ veriþ merkezleri kýsacasý AVM'ler karþýsýnda bakkal amcayý ezdirmeyeceðiz ve 7/24 görev baþýnda olacaðýz diyen Yýldýz, "Amacýmýz çözülmez denilen dertlere bu iþ olmaz diyenlere karþý dik durmak ve bakkal esnafýmýzýn sesi olmak. Çözüm açýk ve net, çözüm hizmet, çözüm inanmak, çözüm birlik ve beraber olmaktýr. Kamu Kurum ve Kuruluþlar, sivil toplum örgütleri ile daima iletiþim halinde olarak geliþen ve büyüyen ilçemize biz de katký saðlayacaðýz. Yapacaðýmýz eðitim seminerleri ile üyelerimizin geliþip daha da büyümelerine katký vereceðiz. Bu seçimin bir hizmet yarýþý olduðunu biliyoruz. Bu bilinçle ben ve arkadaþlarým hizmet yarýþýnda eðer seçilirsek bayraðý en üst noktaya çýkartacaðýmýza þimdiden söz veriyoruz. Birlik ruhunu ve kaybolmaya yüz tutmuþ ahilik ruhunu tekrar canlandýrmak için bu göreve talibiz. Ayrýca odamýzýn kurulduðu günden bugüne kadar görev yapmýþ baþkanlarýmýza ve yönetim kurulu üyelerine en içten dileklerimizle teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.

DURMUÞ YILDIZ KÝMDÝR? Aslen Manavgat'ýn Ulukapý köyünden olup 1981 yýlýnda Manavgat'ta doðdum. 1991 yýlýnda Manavgat Sanayi Sitesinde kurulmuþ olan Yýldýz Market Ýþletmesini babam ve amcamdan 2002 yýlýnda devir alarak baþýna geçtim. 2004 ve 2008 yýllarý arasýnda Manavgat Esnaf Turizm Ticaret Þirketinde satýþ ve pazarlama temsilcisi olarak çalýþtým. 1 Mayýs 2008 yýlýnda Sanayi sitesinde Yýldýz Market 1 yeniden faaliyete geçirdim. 2012 Kasým ayýnda Güllük caddesinde Yýldýz Market 2 iþletmesini açarak faaliyete geçirdim. Evli ve bir erkek bir kýz olmak üzere iki çocuk babasýyým.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.