BBP: 'Seçimle gelen hükümetin eðitime darbe vuracak olmasý üzüntü verici'

Akdeniz Haber - - Gündem -

BBP Manavgat Ýlçe Baþkaný Mehmet Çayýr, seçimle gelmiþ bir hükümetin milli eðitime darbe vuracak bir uygulamaya imza atacak olmasýnýn üzüntü verici olduðunu söyledi. Ülke ve ilçe gündemiyle ilgili parti binasýnda basýn açýklamasý yapan Çayýr, dershanelerin ve etüt merkezlerinin kapanacak olmasýnýn üniversiteyi kazanma hayellerini taþýyan çocuklarýn geleceðini karartacaðýný kaydetti. Dershanelere yönelik düzenlemenin askerî darbe döneminde bile olmadýðýný ifade eden Çayýr, sektörün kanunla yok edemeyeceðini belirtti. Çayýr, "Talebin olduðu yerde arz da vardý. Bu arz mutlaka devam edecektir. Dershaneler ihtiyaçtýr. Bu ihtiyacý ortadan kaldýrdýn mý, milli eðitimi iyileþtirdin mi? Dershanelerin yerine neyi koyacaksýn? Bu tür düzenlemeleri yapmadýktan sonra ortaya çýkýp milletin çoluk çocuðunun geleceðini yok etmek, milli eðitime vurulmuþ en büyük darbedir" dedi. BBP olarak bu süreçte, maðdur düþürülen dershaneleri, öðretmenleri, öðrencileri ve velileri yalnýz býrakmayacaklarýný kaydetti. Çayýr, 12 Anayasa Deðiþikliði referandumunda özgürlükler ve yasaklarý kaldýrmaya yönelik tavýr koyan Ak Parti iktidarýnýn dershaneleri kapatacaðým demesinin ileri demokrasiye ulaþacaðýz 'Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüðüne' geçeceðiz sözleriyle çeliþtiðini söyledi. Çayýr, þöyle devam etti: "Dershanelerin haklý davalarýnda yanýndayýz. Hükümeti de uyarýyoruz, bu iþin orta yolu yoktur. Ekonominin kuralý vardýr, talep varsa arz da vardý. Sen hangi kurumu deðiþtirdin de, hangi milli eðitimi deðiþtirdin de, hangi okulu yaptýn da dershanelerin yerine geçti? Bu tür davranýþlara son verilmelidir. Öðrenci evlerine de karýþma, milletin dershanesine de karýþma. Eðer iyileþtirme yapmak istiyorsan, Milli Eðitim'i kökten deðiþtir. Her bakanýn geldiði yerde sýnav sistemi deðiþti. Yarýn bir gün bakan deðiþtiðinde yine sýnav sistemi deðiþecek mi deðiþmeyecek mi bunun garantisi yoktur. Biz mazlumun yanýndayýz, haksýzlýða uðramýþlarýn yanýndayýz. Derhal hükümet buradan elini çekmelidir. Milleti rahat býrakmalýdýr, milletin ihtiyacýyla oynamamalýdýr" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.