Y

Akdeniz Haber - - Gündem -

erel seçimlere yaklaþtýðýmýz þu günlerde adý neredeyse tüm partilerin Antalya Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý olarak dillenen Antalya eski Belediye Baþkaný Hasan Subaþý, kiþisel Facebook sayfasýndan çarpýcý bir açýklama yaptý. Subaþý'nýn yaptýðý açýklamasýna baktýðýnýzda, söylemleri ile hiç kimseyi menmun edemediðini ancak yinede kendi fikirlerinin arkasýnda olduðu vurgusuna dem yaptýðý anlaþýlýyor. Ýþte Subaþý'nýn kendi kaleminden o açýklamasý... Hasan Subaþý'nýn iþte o açýklamasý; Dostlarla kahvaltýda genelde konuklarýmýz olur onlarý dinleriz konuk olmadýðý zamanlarda da çokça siyaset konuþulur sohbet edilir. Bu hafta bir gazeteci arkadaþ bana "internet sitelerinden yazýlarýnýz kaldýrýlmýþ, neden acaba" diye sorunca, baþka bir gazeteci "aylardýr yazmýyor o nedenle ana sayfadan kaldýrýlýyor ama diðer sayfalarda yazýlarý duruyor" dedi.. Sorunun ne anlama gelebileceðini anladýðým için, bu konuda merakýnýz varsa cevaplarým dedim.. Ben þu sonucu çýkarmýþtým, son aylarda partilerin ilgisinden ve adaylýktan sýkça söz edilmiþti. Benimde görüþlerim yazýlarým partilerin pek hoþuna gitmeyebilir! Barýþ sürecine destek yazým MHP'nin.. Referanduma destek yazýsý CHP'nin.. Gezi'ye destek de Ak Partinin hoþuna gittiði söylenemez.. Eðer bir partiden adaylýðým söz konusu olursa aykýrý söylem býrakmamak adýna yazýlar kaldýrýlmýþ olabilr!! olabilir mi? olmaz tabi.. Yýllardýr savunduðum fikirlerim- den vazgeçmem söz konusu olabilir mi? Yirmi yýldýr baþörtülü öðrencilerin eðitim hakkýnýn engellenmesinin insan hakký ihlali olduðunu savundum neyse ki o sorun nihayet çözüme kavuþtu ama toplumu yýllarca gerdi bu yüzden geçmiþte kendi partililerim de dahil önemli tepkiler alýrdým ama benim için doðrusu oydu..Cumhuriyetin demokrasi ile taçlanmasýný.. 12 Eylül anayasasýnýn deðiþmesini.. Bireysel özgürlüklerin geniþlemesini.. Parti içi demokrasinin geliþmesini.. Sivilleþmeyi.. Katýlýmý.. Þeffaflýðý hep savundum.. Siyaset alanýnda liberal demokrasiyi savuna geldim.. Özeti bu..

Hasan Subaþý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.