Ak Partide sessizlik devam ediyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

Seçimlere adým adým yaklaþtýðýmýz þu günlerde Manavgat'ta CHP ve MHP adaylarýný açýklarken Ak Partide sessizlik halen sürüyor. Ancak, kulislerde aday isimlerinin netlik kazandýðý dedikodularý üzerine aday adaylarý arasýnda rahatsýzlýk olduðu öne sürüldü. Kamuoyunda her gün piyasaya çýkarýlan sözde adaylarýn netleþtiði haberleri kulaktan kulaða gezmeye devam ediyor.

Ak Parti genel merkezince açýklanacak olan adaylarýn bugün yarýn belirleneceði ve bu konuda henüz Antalya

ilçeleri ile ilgili net bir karar verilmediði gelen haberler

arasýnda yer alýyor. Ak Parti genel merkezinde ülke genelindeki aday adaylarýn adeta nöbet tuttuðu aday adaylarýnýn birinin gidip diðerinin geldiði en çok ziyaret edilen kiþinin ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'e olduðu söyleniyor. Menderes Türel'in Antalya Büyükþehir belediye baþkan adaylýðýna kesin gözüyle bakýldýðý iddia edilirken Türel'in ilçelerdeki adaylarý kendisinin belirleyeceði birlikte çalýþacaðý kadroyu Türel'in oluþturacaðý da iddialar arasýnda. Tüm bu geliþmeler Antalya ve ilçelerine neler getirecek önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceðiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.