Sepp Piontek'ten Kültürevi'ne övgü

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

18 Yaþ Altý Uluslararasý Futbol Turnuvasý'ný izlemek için Evrenseki'ye gelen Türk Milli Takýmý eski teknik direktörü Sepp Piontek, Evrenseki Kültürevi'ni ziyaret etti. Sepp Piontek'i Kültürevi'nde Evrenseki Belediye Baþkaný Recep Barut, Evrensekispor'lu yöneticiler ve futbolcular karþýladý.

Bir dönem Türk Milli Takýmý Teknik Direktörlüðünü yapan Sepp Piontek, ziyaret ettiði Evrenseki Kültürevi'ne övgüler yaðdýrdý. 18 Yaþ Altý Uluslararasý Futbol Turnuvasý'ný izlemek için Evrenseki'ye gelen Türk Milli Takýmý eski teknik direktörü Sepp Piontek, Evrenseki Kültürevi'ni ziyaret etti. Sepp Piontek'i Kültürevi'nde Evrenseki Belediye Baþkaný Recep Barut, Evrensekispor'lu yöneticiler ve futbolcular karþýladý. Kültürevi'ni gezen, ve gördüðü eþyalarý dikkatlice inceleyen Piontek, eserlerin çok deðerli olduðunu söyledi. Baþkan Recep Barut tarafýndan Kültürevi hakkýnda bilgi verilen Sepp Piontek, özellikle kara saban, döven ve oraklarý tanýdýðýný ve bunlaqrla hala çalýþabileceðini söyledi. Evrenseki'de açýlan Kültürevi dolayýsýyla belediye baþkaný Recep Barut'a övgüler yaðdýran Sepp Piontek; "Burasý çok güzel, geniþ ve otantik bir yer. Ben burada bulunan her þeyi daha önce baþka yerlerde gördüm. Mesela zeytinyaðý ile ilgili üretim araçlarýný Ýtalya'da, buðdayla ilgili olan araçlarý da baþka bir yerde gördüm" dedi. Ýlk defa hepsini bir arada Evrenseki Kültürevi'nde gördüðünü vurgulayan Piontek, Belediye Baþkaný Recep Barut'u tebrik etti. Sepp Piontek'in Kültürevi ziyaretinden dolayý çok memnun olduðunu söyleyen Belediye Baþkaný Recep Barut'ta, "Kendisinin Kuþadasý'nda evi varmýþ. Ama biz onu Evrenseki'ye, Manavgat'a yerleþmesini arzu ediyoruz. Hayýtýný bundan sonra burada geçirirse biz çok memnun oluruz" dedi. Baþkan Recep ziyaret anýsýna Piontek'e Evrensekispor plaketi ve vazo hediye etti. Ziyarette Sepp Piontek'le birlikte Evrensekispor yönetimi ve futbolcularý hatýra fotoðrafý çektirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.