Baþkan Boztaþ Türkmen Milletvekilini aðýrladý

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

2014 - 2017 Stratejik Plan ve 2023 Manavgat Vizyonu çalýþmalarý kapsamýnda Manavgat Paydaþlarý yapýlan toplantýya katýlan gelen Erbil Milletvekili Aydýn Maruf Selim baþkanlýðýndaki 5 kiþilik Irak Türkmen Cephesi (ITC) heyeti MATSO Baþkaný Ahmet Boztaþ'ýn konuðu oldu.

2014 - 2017 Stratejik Plan ve 2023 Manavgat Vizyonu çalýþmalarý kapsamýnda Manavgat Paydaþlarý yapýlan toplantýya katýlan gelen Erbil Milletvekili Aydýn Maruf Selim baþkanlýðýndaki 5 kiþilik Irak Türkmen Cephesi (ITC) heyeti MATSO Baþkaný Ahmet Boztaþ'ýn konuðu oldu. MATAB Baþkaný Recep Barut'un daveti üzerine Manavgat'a gelen Erbil Milletvekili Aydýn Maruf Selim baþkanlýðýndaki 5 kiþilik Irak Türkmen Cephesi (ITC) heyeti 2014 - 2017 Stratejik Plan ve 2023 Manavgat Vizyonu çalýþmalarý kapsamýnda Manavgat Paydaþlarý toplantýsýna katýldý. Toplantý öncesinde bir konuþma yapan MATSO Baþkaný Ahmet Boztaþ, Manavgat'a gelen Erbil Milletvekili Aydýn Maruf Selim baþkanlýðýndaki 5 kiþilik Irak Türkmen Cephesi (ITC) heyetini aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný belirterek karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunacaklarýný söyledi. Erbil Milletvekili Aydýn Maruf Selim ise Manavgat'ta olmaktan son derece mutlu olduðunu belirterek yýlda bir kez bu tür toplantý ve gezilerin olmasý gerektiðini söyledi. MATAB Baþkaný Recep Barut'un daveti üzerine Antalya'ya geldiklerini anlatan Selim, "Antalya ve Manavgat'ta güzel bir misafirperverlik gördük. Burada geçirdiðimiz güzel zamanlarý hiçbir zaman unutmayacaðýz" dedi. Irak Türkmen Cephesiyle ilgili bilgiler veren Selim ITC'nin hem Irak içinde hem de Irak dýþýnda büyük çalýþmalara imza attýðýný söyledi. 1995 yýlýnda kurulan ITC'ye Türkiyenin büyük destek verdiðini, kaydeden Selim, Türkmenler için Irak'ta çalýþmalar yaptýklarýný kaydetti. Türkiye ile Irak arasýnda son zamanlarda geliþen olumlu iliþkileri desteklerini belirten Selim geliþen güzel iliþkilerin gerek Irak içerisindeki Türkmenlere gerekse Kuzey Irak'taki Türkmenlere çok olumlu geliþmeler oluþturduðunu ifade etti. Selim, "Türkiye'nin gerek Irak'ta bize gerekse Azerbaycan ve Türk devletlerine vereceði destek büyük manevi güç katýyor. Soydaþlarýmýza Türkiye'nin vereceði desteklerin sürmesini istiyoruz. Türkiye'nin Irak'la ticari iliþkilerinin yaný sýra kültürel ve eðitim anlamýnda da iliþkilerin geliþmesini istiyoruz" diye konuþtu. Toplantý sonunda MATSO Baþkaný Ahmet Boztaþ, Erbil Milletvekili Selim ve heyetine MATSO plaketi ve Manavgat ürünlerinden oluþan hediye paketi sundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.