DÜÞÜNMEK..

Akdeniz Haber - - llk Sayfa - avnigelendost@hotmail.com Avni Gelendost

Y aþamýmýzýn büyük bölümünü düþünerek geçiririz. Ýnsanoðlu'nu en çok yýpratan ve saðlýðýný tehdit eden þey düþünmektir. Düþünmeden yaþamak nerede ise olanaksýz gibi bir þeydir. Diyeceksiniz ki ; "Çocukken düþünmüyoruz" öyle bir derdimiz yok gibi kelimeler edeceksiniz. Ben buna katýlmýyorum, büyük olasýlýkla ana rahmine düþtüðünde baþlýyor insanoðlu için "düþünce" kavramý. Ve de bu dünya'yý terk edeceðin güne dek devam ediyor. Çocuksu yaþlarda beynin öðrenme ile ilgili algýlama süreci baþladýðýnda. Bir yandan öðreniyor, diðer yandan ise öðrendikleriniz hakkýnda çeþitli düþüncelere kapýlýyorsunuz. Okul dönemi bir baþka oluyor.. Bir çok þeyi düþünme yeteneðine sahip oluyorsunuz.. Çocuksu aklýnýzla öncelikle puþtluk kavramý hakim oluyor gencecik beyinlerde.. Ardýndan.. Önce aþýk oluyorsunuz.. Ýlk aþkýn tadýna vardýðýnýzda vücudunuzun her bir yanýný türlü çeþit düþünce sarýp,sarmalýyor. Düþüncelerle birlikte aþk denilen icadýn içinde buluveriyorsunuz kendinizi. Hani ilk aþk dediðiniz þey var ya, bellek altýnda gizli bir yerde saklýyor kendisini. Siz daldan dala konan kelebek misali aþklardan baþlayan süreçte yeni yeni olgular çýkýyor ortaya... Yani yürek pýr pýr sevdadan sevdaya konar hale geliyorsunuz.. Geceniz,gündüzünüze karýþýyor.. Aþýk olduðunuz kiþiyi düþünür hale geliyorsunuz. Ýlerleyen yaþlýlýk.. Ardýndan ise üniversite çaðý geliyor çatýyor.. Bir tek siz deðilsiniz artýk düþünen,sizinle birlikte anne, baba.. Kardeþ,nine ve aile yakýnlarý da düþünür hale geliyor.. Hangi okul iyidir. Hangisi kötü. Hangi üniversiteye giderimde bitirince iþ güç sahibi olurum düþünceleri hakim oluyor beyninizin büyük bölümünde. Eskiden tek sesli olan düþünceler çok sesliliðe býrakýyor kendini.. Mailece düþünmek zorunda kalýyorsunuz.. Üniversite yok ise eðer. Yada kazanma þansý bulamayacaksanýz vay halinize.. Delikanlý iseniz askerlik düþünceleri saracak her yanýnýzý. Kýz iseniz evde kalma korkusuna kapýlýp bir an önce evlenebilme duygularý yeþerecek yüreðinizde. Yine düþüneceksiniz. Tüm bu evreleri de atlattýktan sonra düþüncelerden kurtulduk sanmayýn sakýn. Bu kez de geçim sýkýntýsý. Çoluk,çocuk düþünceleri çýkacak ön yüze.. Geniþ bir aile olmaya yelken açtýðýnýzda ise yavaþ yavaþ yaþlandýðýnýzýn farkýnda olacaksýnýz. Her sabah aynaya baktýðýnýzda "yarabbim bu benmiyim, amma çökmüþüm ya" düþünceleri ile vakit geçireceksiniz. Ýlerleyen tarihlerde geniþ aile yeniden küçülmeye baþlayacak. Evden birer birer kopacak çocuklar. Onlarýn düðün dernek düþünceleri saracak beyninizi. Evlendirmekle bitmeyecek düþünceleriniz, çocuðuma bir ev alabilsem diye düþüneceksiniz gece ve gündüz. Sonra ev içinde torunlar cirit atmaya baþlayacak. Bu kez de onlarýn düþünceleri saracak her bir yanýnýzý. Oturup "vaybeeeee" diyeceksiniz çok çok derinden. Evet ; vaybeeeee.. Çoluk, çocuk. Torun, torba. Ýyice elden ayaktan düþmüþsünüzdür bir kerre. Yavaþtan yavaþa... Ölüm düþünceleri kaplayacak beyninizi. Sabah kalkýp.. Akþam yatana dek.. Sizin anlayacaðýnýz düþünerek geldiðiniz dünya'ya.. Düþünerek elveda hazýrlýðý baþlayacak yürek birlikteliði ile. Düþüne, düþüne nasýl yaþýyorsan. Ýstemeye, istemeye. Amma illaki düþüne düþüne öleceksin. Bu iþin baþka izahý yok. Ýnsanoðlu'nun ömrü düþünerek geçecek. Ve de düþünerek bitecek. Bu böyle biline. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.