Manavgat'ta deðiþim baþlýyor

MATSO'nun organizasyonunda "Merhaba Dünya" sloganý ile gerçekleþecek olan Manavgatlý iþ adamlarý ihracatla tanýþma toplantýsý öncesinde hazýrlýklarý sürüyor.

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn organizasyonunda "Merhaba Dünya" sloganý ile 27 Kasým 2013 Çarþamba günü saat 15.00'de Sueno Otelde gerçekleþecek olan Manavgatlý iþ adamlarýnýn ihracatla tanýþtýrýlmasý organizasyonu için hazýrlýklarý sürüyor.

Göreve gelmeden Manavgat'ý ihracatla tanýþtýrma sözü verdiklerini hatýrlatan MATSO Baþkaný Ahmet Boztaþ, "Söz verdiðimiz gibi Manavgatlý iþ adamlarýmýzý ihracatla tanýþtýrýyoruz. Ýþ adamlarýnýn kendi yaptýklarý iþ kolunun dýþýnda baþka alanlarda da ihracat yapabilirler" diye konuþtu.

MATSO'nun organizasyonunda "Merhaba Dünya" sloganý ile gerçekleþecek olan Manavgatlý iþ adamlarý ihracatla tanýþma toplantýsý öncesinde hazýrlýklarý sürüyor. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO)'nun organizasyonunda "Merhaba Dünya" sloganý ile 27 Kasým 2013 Çarþamba günü saat 15.00'de Sueno Otelde gerçekleþecek olan Manavgatlý iþ adamlarýnýn ihracatla tanýþtýrýlmasý organizasyonu için hazýrlýklarý sürüyor. Hazýrlýklar kapsamýnda MATSO'da toplantý yapýldý. Toplantýya, MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Boztaþ, Ziraat Odasý Baþkaný Rasim Metin, Manavgat Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Bilal Ay, Manavgat Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Mesut Erdem, Manavgat Sanayici Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Turgay Akar ve Manavgat Giriþimci Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Mehmet Kaba, MATSO'nun 2, 10 ve 14.'cü Meslek grubundan oluþan üyeler katýldý. Toplantýda yapýlacak çalýþmalarla ilgili konular ele alýndý.

38 FÝRMA KATILACAK Toplantýda konuþan MATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Boztaþ, yapacaklarý organizasyonla Manavgatlý iþ adamlarýný ihracatla tanýþtýracaklarýný belirterek organizasyona Ekvator Ginesi, Sýrbistan, Hýrvatistan ve Kolombiya'dan 38 firmanýn katýlacaðýný belirtti. Gelecek olan firmalar konusunda bilgiler aktaran Baþkan Boztaþ, katýlacak olan firmalarýn Manavgat ve bölgesinden gýda, yaþ sebze ve meyve, narenciye, et ürünleri, süt ürünleri ve bunlarýn ekipmanlarý ile bazý iþ kollarýnda bayilik almak için geleceklerini söyledi.

ÝLK DEFA YAPILIYOR Ýhracat potansiyeli olan ve ihracat yapmak isteyen Manavgatlý iþ adamlarýný toplantýya davet eden Baþkan Boztaþ, ilk defa yapýlacak olan organizasyonu gelecek yýllarda daha da geniþleterek yapmak istediklerini söyledi. Organizasyonda her firmanýn ayrý masalarda yer alacaðýný anlatan Baþkan Boztaþ, görüþmelerin rehberler eþliðinde olacaðýný belirtti. VERDÝÐÝMÝZ SÖZÜ

TUTACAÐIZ Göreve gelmeden Manavgat'ý ihracatla tanýþtýrma sözü verdiklerini hatýrlatan Boztaþ, " Söz verdiðimiz gibi Manavgatlý iþ adamlarýmýzý ihracatla tanýþtýrýyoruz. Ýþ adamlarýnýn kendi yaptýklarý iþ kolunun dýþýnda baþka alanlarda da ihracat yapabilirler" diye konuþtu Manavgatlý iþ adamlarýnýn firma ve ürünlerini tanýtýcý Ýngilizce katalog ve kartvizitleriyle katýlmalarý gerektiðini kaydeden Baþkan Boztaþ, organizasyona katýlmak isteyenler MATSO Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu ( DEÝK) Sorumlusu Ýbrahim Gümüþ'e müracaat edebileceklerini belirtti. Konuþmanýn ardýndan Baþkan Boztaþ tarafýndan katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý.

Ahmet Boztaþ MATSO Baþkaný

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.