AK Parti'den 5 bin kiþiye aþure

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Parti Manavgat Ýlçe Teþkilatý, Muharrem ayý dolayýsýyla vatandaþlara aþure ikramýnda bulundu. Yaklaþýk 5 bin kiþiye daðýttýklarýný söyleyen AK Parti Manavgat Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu, "Bu tür etkinliklerimiz siyasetten ötedir. Kimse bu aþure hayrýndan siyasi bir durum beklemesin. Amacýmýz gelenek ve göreneklerimizi yaygýnlaþtýrarak yaþatmaktýr" dedi.

AK Parti Manavgat Ýlçe Teþkilatý, Muharrem ayý dolayýsýyla vatandaþlara aþure ikramýnda bulundu. Yaklaþýk 5 bin kiþiye daðýttýklarýný söyleyen AK Parti Manavgat Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu, "Bu tür etkinliklerimiz siyasetten ötedir. Kimse bu aþure hayrýndan siyasi bir durum beklemesin. Amacýmýz gelenek ve göreneklerimizi yaygýnlaþtýrarak yaþatmaktýr" dedi. AK Parti Manavgat Ýlçe Teþkilatý Muharrem ayý dolayýsýyla verdiði aþure etkinliðine,Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu, AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Þahin, Kadýn Kollarý Baþkaný Eda Temür Tansak, Evrenseki ve MATAB Baþkaný Recep Barut, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Taþkýran, Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Aþur Eker, Sarýlar Belediye Baþkaný Mustafa Erkan Ersoy, Gýda, Tarým ve Havyacýlýk Ýlçe Müdürü Birol, belde baþkanlarý, parti üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

AMACIMIZ GELENEKLERÝMÝZÝ YAYGINLAÞTIRMAK Aþure ikramýný geleneksel hale getirdiklerine deðinen AK Parti Manavgat Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu, "Bolluðun ve bereketin ayý olan Muharrem ayý ülkemize barýþ, huzur ve mutluluk getirsin. Bu yýlda olduðu gibi Aþure ikramýmýzý her yýl gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz. Bu gibi gelenek ve göreneklerimizi bundan sonra da AK Parti olarak Manavgat ve bütün beldeleri ile köylerinde devam ettirerek yaygýnlaþtýrmaya çalýþacaðýz" dedi. Yaklaþýk 5 bin kiþiye Aþure ikram ettiklerini söyleyen Mekteplioðlu, "Halkýmýzýn ilgi ve alakasýndan çok memnunuz. Bu tür etkinliklerimiz siyasetten ötedir. Kimse bu aþure hayrýndan siyasi bir durum beklemesin. Amacýmýz gelenek ve göreneklerimizi yaygýnlaþtýrarak yaþatmaktýr. Allah yapmýþ olduðumuz aþure hayrýný kabul etsin" dedi. AÞURE SEVÝNÇ

GÜNÜDÜR Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu, aþurenin toplumun hayatýndaki öneminin büyük olduðuna iþaret ederek, "Muharrem ayý bizim için çok önemlidir. Tarihte muharrem ayýnda çok hüzünlü yaslý günlerimiz olduðu gibi sevinçli günlerimizde olmuþtur. Bugün burada daðýttýðýmýz aþurenin geçmiþi Hz. Nuh Peygamber'e kadar uzanmaktadýr. Ayrýca hadislerden öðrendiðimize göre, Allahü Teala Aþure Günü'nde 10 peygambere 10 deðiþik ikram ve ihsanda bulunmuþtur" dedi. Baþkan Mekteplioðlu Aþure Günü'ne katýlan herkese teþekkür etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.