MASÝAD'ýn bu yýlki duraðý Ýtalya oldu

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Manavgat Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MASÝAD)'nin Manavgatlý iþadamlarýna yönelik her yýl düzenlemiþ olduðu yurtdýþý turlarýnýn bu yýlki duraðý Ýtalya oldu. Seyahate katýlan iþadamlarý ve eþleri sabah erken saatlerde, MASÝAD dernek merkezinin önünden havaalanýna hareket etti.

Manavgat Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MASÝAD)'nin Manavgatlý iþadamlarýna yönelik her yýl düzenlemiþ olduðu yurtdýþý turlarýnýn bu yýlki duraðý Ýtalya oldu. Seyahate katýlan iþadamlarý ve eþleri sabah erken saatlerde, MASÝAD dernek merkezinin önünden havaalanýna hareket etti. MASÝAD üyeleri ve Manavgatlý iþadamlarý arasýndaki diyaloðun güçlendirilmesi ve vizyonlarýnýn geliþtirilmesi amacýyla her yýl düzenlenen yurtdýþý turlarý kapsamýnda bu yýl Ýtalya'nýn Roma, Floransa, Napoli þehirleri gezilecek. Konuyla ilgili açýklama yapan MASÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Turgay Akar, "MASÝAD olarak üyelerimiz arasýndaki diyaloglarýn güçlendirilmesi ve üyelerimizin vizyonlarýna katký saðlamasý amacýyla her yýl yurtdýþý turlarý düzenliyoruz. Bu yýl seyahatimizi Ýtalya'nýn Roma, Floransa ve Napoli kentlerine yapýyoruz. Turumuz kapsamýnda Ýtalya'nýn tarihi, turistik, kültürel ve sanatsal merkezlerini ziyaret edeceðiz. Turumuz 24 Kasým Pazar akþamý son bulacak" dedi. Baþkan Akar sözlerini þöyle tamamladý, "Bu yýlki turumuz ayný zamanda bir ilke de imza atýyor. Bu turumuzu eþlerimizle beraber gerçekleþtiriyoruz. Bizlere her konuda destek olan hayat arkadaþlarýmýzý da bu etkinliklere katma kararý aldýk ve yoðun bir taleple karþýlaþtýk. Bu talep devam ettiði sürece, önümüzdeki yýllarda da eþli turlar düzenleyeceðiz" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.