ÖÐRETMENÝM...

Akdeniz Haber - - llk Sayfa - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

24 Kasým bir Öðretmenler gününü daha görkemli ve heybetli biçimde kutluyoruz.. Kutluyor muyuz acaba?. Bu konuda iyi bir deðerlendirme yapmamýz gerekiyor.. Elleri öpülesi. Önlerinde saygý ile ceket iliklenesi.. Ýliklenesi ama hala yetim muamelesi gören benim caným öðretmenim günün kutlu olsun hem de yürekten.. Pazar günü yine nutuklar atýlacak.. Seni öven söylemler ön plana çýkacak... Ve de herkes öðretmenlerimize yürekten gelen duygularla kutlama mesajlarý ve açýklamalar yapacak.. Yapacak ama Türkiye'de öðretmenlerin gerçekleri yine yarýndan itibaren unutulacak.. Bakýnýz bizim elleri öpülesi.. Önlerinde saygýyla ceketler iliklenesi öðretmenlerimizin konumuna bir göz atalým hele.. Hep birlikte.. EK ÝÞ YAPIYORLAR.. Öðretmenlerimiz için düzenlenen bir anketten çýkan sonuçta Türkiye genelinde öðretmenlerimizin yüzde 38'inin ek iþ yaptýðý, yüzde 48'ninin yapmadýðý diðer kesimin ise ek iþ yapmayan bölümünün de fýrsat bulursam ek iþ yapabilirim dediði... Ve öðretmenlerimizin yüzde 57'sinin kirada oturduðu, yüzde 25'nin ev sahibi olduðu, yüzde 51'nin arabasý olduðu gerçeði ortaya çýktý. KREDÝYLE GEÇÝNÝYORLAR.. Benim öðretmenimin yüzde 88'nin borç ve harçla mücadele ettiði, yüzde 82'sinin bankalara kredi borcu olduðu ve en önemlisi öðretmenlerimizin yüzde 14'nün tatil yaptýðý, diðerlerinin yaz aylarýný baþka biçimde deðerlendirmeye çalýþtýðý vurgulanýyor. KIYAFET BÝLE SORUN.. Öðretmenlerimizin büyük bölümü bir takým elbise bile almakta zorlandýðý gerçeði ankette belirtiliyor. AH ÞU PARASIZLIK... Öðretmenlik mesleðini icra edenlerin en çok þikâyetçi olduðu konu ise ekonomik yetersizliðinin yüzde 47 dolaylarýnda olmasý dikkat çekerken, yüzde 25'i sýnýflarýn çok kalabalýk olduðundan dert yanarken, yüzde 23'ü idarenin keyfi baskýlarýndan rahatsýz o lduklarýný, yüzde beþinin velilerin ilgisizliðinden dem vurduðu ortaya çýktý. ÇOCUÐA ÝZÝN YOK.. Ankete katýlan öðretmenlerin yüzde 46'sýnýn kendi tercihleri ile öðretmenlik mesleðini seçtiði ortaya çýkarken, ankete katýlan öðretmenlerin yüzde 47'si ise çocuðunun öðretmen olmasýný istemediði ortaya çýkýyor. Geçmiþte her aile çocuðunun öðretmen olmasýný isterken bugün gelinen nokta gerçek anlamda dikkat çekmektedir. Öðretmenlik mesleði her geçen gün kariyer yitirmektedir. Birde madalyonun öteki yüzüne bakacak olur isek öðretmenlerimizin sahipsiz olduklarý gerçeði de gün yüzüne çýkmaktadýr. Türkiye'de bugün iki yüz binin üzerinde iþsiz ve kadro bekleyen öðretmen var.. Ülke genelinde 70 bin öðretmen açýðý olduðu gerçeði ortada.. Ýþte bu þartlar altýnda yarýn Öðretmenler gününü bir kez daha kutlayacaðýz. Nutuklar atarak.. Öðretmenlerimizin gözünün içine baka baka yalanlar söyleyerek.. Günün kutlu olsun öðretmenim. Ben senden öyle çok þeyler öðrendim ki inkâr etmem mümkün deðil. Tüm öðretmenlerimizin bu anlamlý ve güzel gününü yürekten kutluyor.. Ellerinizden saygýyla öpüyorum.. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun..

Avni Gelendost

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.