Manavgat Ýþitme Engelliler Konya'yý aðýrlýyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Ýþitme Engelliler futbol takýmý, bu hafta sonu kendi sahasýnda Konya iþitme engellileri konuk edecek. Konu hakkýnda açýklama yapan Kulüp Baþkaný Hasan Hüseyin Aydýn,"Þuana kadar yaptýðýmýz dört maçý kazanarak lider olduk. Bu hafta Konya iþitme engelliler futbol takýmý ile müsabaka yapacaðýz. Amacýmýz, misafir takýmý iyi bir þekilde aðýrlayýp, saha içinde iyi fut- bol ve dostane þekilde müsabaka yapýp, kazanarak rakibimizi uðurlamak olacaktýr. Maçýmýzý geçen hafta olduðu gibi Side sahasýnda, Pazar günü saat: 12.00 'de yapacaðýz. Geçen hafta maç öncesinde bazý talihsiz sýkýntýlar yaþadýk. Side sahasýnda görevli olmamasý, soyunma odalarýnýn açýlmamasýndan dolayý sporcular dýþarýda üzerilerini deðiþtirdi. Ýnþallah bu hafta ayný sýkýntýlarý yaþamadan, müsabakamýzý yaparýz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.