Eðitim, dershaneleri kapatma yerine destek olmalý'

Akdeniz Haber - - Gündem -

Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Manavgat Þube Baþkaný Yýlmaz Derin, eðitim ve öðretimin kalitesini artýrmada özel okullarýn açýlmasý ve dershanelerin kapatýlmasýnýn birbiriyle çeliþtiðini kaydetti. Vakfýn Manavgat Þubesi'nde açýklama yapan Derin, günümüz eðitim ve öðretim sisteminde bir öðrencinin dershaneye gitmeden üniversiteyi kazanmasýnýn zayýf ihtimal olduðunu belirtti. Derin, dershanelerin kapatýlmasýnýn eðitimde fýrsat eþitliðindeki uçurumu derinleþtireceðini söyledi. Mevcut eðitim sisteminde sýnavlar olduðu sürece dershanelerin de var olacaðýný aktaran Derin, "Dershaneleri kapatmak eðitim ve öðretimdeki sorunu çözmeyecektir. Sorunu daha da derinleþtirecektir. Dershaneler, ülke genelinde yaklaþýk 100 bin öðretmeni istihdam ediyor. Zaten atanmayý bekleyen 200 bine yakýn öðretmen adayý var. Dershaneler kapatýlýrsa bu rakam 300 bine çýkacak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) dershaneleri kapatma yerine hür teþebbüsün önünü açmalý. Dershaneler, okullardaki eðitim açýðýný kapatýyor. Okuldaki eðitim yeterli gelmiyor ki öðrenci ve velisi ortak kararla dershaneye gidiyor. MEB, dershanelere köstek deðil, destek olmalý. Öðrencilerin üniversiteye yerleþmesinde önemli bir boþluðu dolduruyor" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.