MATSO Manavgat'ý ihracatla tanýþtýrýyor

Akdeniz Haber - - Gündem -

MATSO'nun organizasyonunda "Merhaba dünya" sloganý ile Manavgatlý iþ adamlarý ihracatla tanýþma fýrsatý yakalayacak. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) tarafýndan organize edilen Manavgat Sanayici Ýþadamlarý Derneði (MASÝAD) ve Manavgat Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (MAGÝAD)'ýn desteklediði "Deðiþim Baþladý" "Merhaba Dünya" sloganý ile gerçekleþecek olan organizasyonla Manavgatlý iþ adamlarý 4 ülkeden 30 iþ adamýnýn katýlýmý ihracatla tanýþtýrýlacak. 27 Kasým 2013 Çarþmaba günü saat 1500'de Sueno otelde gerçekleþecek olan organizasyon öncesinde MATSO'da toplantý yapýldý. Toplantýya MATSO Baþkaný Ahmet Boztaþ, MASÝAD Baþkaný Turgay Akar, MAGÝAD Baþkaný Mehmet Kaba ve MAGÝAD Genel Sekreteri Orhan Tosun katýldý. Toplantýda konuþan MASÝAD Baþkaný Ahmet Boztaþ, organizasyonla Manavgatlý iþ adamlarýnýn ihracatla tanýþacaðýný söyledi. Göreve gelmeden Manavgat'ý ihracatla tanýþtýrma sözü verdiklerini hatýrlatan Boztaþ, "Manavgat'ý ihracatla tanýþtýrmanýn ilk adýmýný atýyoruz. MATSO organizasyonunda 27 Kasým 2013 Çarþamba Saat 15:00'de Sueno Hotel'de 'MERHABA DÜNYA' sloganý ile Gine, Sýrbistan, Hýrvatistan ve Kolombiya'dan 30 firmanýn katýlýmý gerçekleþecek olan organizasyonda Manavgatlý iþ adamlarýmýzý ihracatla tanýþtýrýyoruz. Bu konuda MASÝAD ve MAGÝAD bize destek oluyor" dedi. Gelecek olan firmalarýn ülkelerinde ve bölgelerinde etkili firmalar olduðuna kaydeden Boztaþ, "Bu firmalar Manavgat ve bölgesinden gýda, yaþ sebze ve meyve, narenciye, et ürünleri, süt ürünleri ve bunlarýn ekipmanlarýný almak için geliyorlar. Bölgelerine yatýrýmcý çekip bu bölgeye yatýrým yapmak istiyorlar. Ýhracat potansiyeli olan ve ihracat yapmak isteyen iþini geniþletmek isteyen bölgemizdeki iþ adamlarýný bu toplantýya davet ediyoruz" diye konuþtu. Bu tür organizasyonlarýn baþka kurumlar tarafýndan ücretli yapýldýðýna dikkat çeken Boztaþ, bu organizasyonda katýlýmlarý ücretsiz yaptýklarý ve Manavgatlý iþ adamlarý toplantýya katýlmak için beklediklerini söyledi. Organizasyonda her firmanýn ayrý masalarda yer alacaðýný anlatan Boztaþ, "Hizmeti iþ adamlarýmýzýn ayaðýna getiriyoruz. Masada firmanýn ismi, yetkilisinin adý ve þirketinin faaliyet alanlarý da yazacak. Bu organizasyonda her masada yer alan firmanýn yanýnda iþ adamlarýmýzýn görüþmesini saðlamak amacýyla rehber bulunduracaðýz" dedi. Ýþ adamlarýnýn kendi yaptýklarý iþ kolunun dýþýnda baþka alanlarda da ihracat yapabileceðini belirten Boztaþ, "Ýþ adamlarýmýz kendi alaný dýþýnda toptan aldýðý bir ürünü dýþarýya satabilir. Dolayýsýyla faaliyet alanýnýn sadece kendi iþ konusu olmasý çok önemli deðil" diye konuþtu. Manavgatlý iþ adamlarýnýn firma ve ürünlerini tanýtýcý Ýngilizce katalog ve kartvizitleriyle katýlmalarý gerektiðini kaydeden Baþkan Boztaþ, orga- nizasyona katýlmak isteyenler MATSO Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu (DEÝK) Sorumlusu Ýbrahim Gümüþ'e müracaat edebileceklerini belirtti. Boztaþ, organizasyona Antalya milletvekilleri, Antalya Valisi Sebahattin Öztürk, Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, belde belediye baþkanlarý ile siyasi parti temsilcileri, oda dernek ve sivil toplum kuruluþlarýnýn davet edileceðini söyledi MASÝAD Baþkaný Turgay Akar ise yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticaret engeli olmadýðýný belirterek herkesin kendi alaný dýþýnda farklý ticaret alanýný seçebileceðini söyledi. Akar, "Türk Ticaret kanunu göre artýk firmalarýn ana sözleþmelerinde yazan amaçlarý ve konularý dýþlýnda da iþ yapabileceðinin yeri var. Herkes yaptýðý iþ kolunun dýþýnda buraya katýlarak ihracat yapabilir. Bunun için ana sözleþmede deðiþiklik yapmaya gerek yok. Herkes isteði ticareti yapabilir" dedi. MAGÝAD Baþkaný Mehmet Kaba ise faaliyet konusu önemli olmadan giriþimcilik ruhu taþýyan herkesi organizasyona beklediklerini söyledi. Kaba, ticaretle uðraþan herkesi organizasyona beklediklerini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.