DSP'li Çakmak: 'Dershaneleri kapatma giriþimin halk nezdinde karþýlýðý yok' D

Akdeniz Haber - - Gündem -

SP Manavgat Ýlçe Baþkaný Ahmet Çakmak, dershanelerin kapatýlmasýnýn her yýl üniversite sýnavýna giren bir milyon 500 kiþinin gelecekte iyi bir fakülte bitirme hayaline darbe vuracaðýný söyledi. Çakmak, dershanelerin kapatýlmasýyla ilgili parti binasýnda yaptýðý açýklamada, AKP hükümetinin, ülke adýna bir icratý yerine getirmede halka danýþma anlayýþýný bir önce hayata geçirmesi gerektiðini kaydetti. Ýktidarýn, Büyükþehir Yasasý'nda olduðu gibi halka danýþmadan þimdide de dershaneleri kapatacaðýný söylemesinin öðrenci, öðretmen ve velileri tedirgin ettiðini belirten Çakmak, bu tür uygulamalarýn ortak akýl, 'ileri demokrasi', 'çoðulcu demokrasi' ve 'katýlýmcý demokrasi ters bir anlayýþ olduðunu ifade etti. 11 yýl içinde eðitimde fýrsat eþitiliðini saðlayamamýþ bir iktidarýn bir anda dershaneleri kapatacaðým demesinin halk nezdinde bir karþýlýðýnýn olmadýðýný vurgulayan Çakmak, eðitim ve öðretimde yapýlan bir hatasýnýn kolay kolay telafisi edilmediðini AKP hükümetinin iyi bilmesini gerektiðini kaydetti. BAKANLARIN ÇOCUKLARI DERSHANEYE GÝTMEDEN

ÜNÝVERSÝTE KAZANMIÞMIDIR? AKP hükümetinin, dershaneleri niçin kapatacaðýný kamuoyuna net bir þekilde açýklayamadýðýný belirten Çakmak, "Ýktidar, lisel- erde verilen eðitim yetersizliliðini kapattýðý için dershanelere ve öðretmenlerine teþekkür etmeli. Bugü ülkemizde dershaneye gitmeden öðrenci sayýsý binde biri bulmaz. Çünkü ÖYSM sýnav sorunlarýný lise öðretmenlerinin ders anlattýðý müfredatýna göre sormuyor. Durum böyle olunca üniversiteye girecek olan öðrencinin dershaneye gitmesi zorunlu oluyor. Bu olay 40 yýldýr ülkemizde var. AKP hükümetinin aklýna yeni mi gelmiþ?. Bugün kabinede olan bakanlarýn çocuklarý dershaneye gitmeden üniversite kazanmýþmýdýr, sorulmasý gerekir" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.