Türk devletleri niçin yýkýldý?

Akdeniz Haber - - Gündem - Arslan Bulut Yeniçað

KP Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, "Terörün ülke ekonomisine tahmini maliyeti" konusunda konuþurken, terör örgütünün bütçesinin hesaplanýp hesaplanmadýðýna ve ekonomik gücüne dair bir soru üzerine, "Terörü bir örgüt gibi deðil, uluslararasý terör siyasetinin bir parçasý olarak görmek daha doðrudur. Biz PKK'yý, terör örgütünü sadece PKK olarak ele almýyoruz. Dünyadaki hiçbir terör örgütü tek baþýna kendinden ibaret deðildir. El-Kaide'sinden PKK'ya kadar bütün örgütlerin hepsinin, bir takým büyük ve bölgesel güçlerin lojistik, istihbarat, siyasi ve ekonomik desteklerini ve hepsinden önemlisi dünyadaki askeri endüstriyel kompleksin silah desteklerini zaman zaman aldýðýný biliyoruz. Dolayýsýyla bu kadar büyük bir harcamanýn karþýsýndaki harcamayý bilemiyoruz" dedi. Oysa eski Ýçiþleri Bakaný Sadettin Tantan, "PKK, 2000'li yýllarda daðýlmakta ve parasal olarak da çökmüþ olan bir örgüt iken bugün, 50 milyar dolarlýk bir servete ulaþmýþ vaziyette. PKK'nýn 2 milyar dolara yakýn bir parayý, yurt içi ve yurt dýþýnda medyada 'alt yapý' oluþturmak için daðýttýðý, dosyalara girmiþ durumda. Yani bunlarýn belgeleri var" diyordu. Þimdi hükümet etmekte olan bir partinin genel baþkan yardýmcýsý "bunlarý hiç duymadým" diyemez. Çünkü Tantan bu bilgileri hem bize hem baþka gazetecilere söyledi, televizyonlarda anlattý. Kimse de "yanlýþtýr" demedi, diyemedi. *** Geçen yýl TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, partilere mutabakat çaðrýsý yapmýþtý. Sadettin Tantan ise "TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in 'mutabakat metni'diye ortaya sürdüðü belge ile TBMM'nin neden terörle mücadele edemediði, neden yabancý servislerin kucaðýndaki bir örgütle masaya oturtulmak istendiði ve yine neden Suriye bataklýðýna saplandýðý açýk seçik ortaya çýkýyor. Bu metin, Türk kimliðinin ortadan kaldýrýlmasý ve anayasa çalýþmasýný hýzlandýrmak için, milletin kafasýný bulandýrmak üzere ortaya atýldý" demiþti. Sonunda Cemil Çiçek, yine partilere bir mektup yazarak, uzlaþma komisyonunu daðýttý. AKP sözcüleri, "Ýkili, üçlü mutabakat arayýþlarýmýz devam edecek" diyor. Türkiye'de halkýn yeni bir anayasa beklentisi yoktur. Yeni anayasa, ABD ve Avrupa'nýn dayatmasýdýr. Dayatmada araç olarak PKK, BDP ve AKP'yi kullandýlar. CHP'yi de tamamen ele geçirirlerse, "üçlü mutabakat" ile Türkiye'nin rejimini deðiþtirmeyi planlýyorlar. Bu hazýrlýklar sýrasýnda AKP iktidarýnýn PKK ile Oslo sürecinden beri pazarlýk halinde olduðu da açýktýr. Tayyip Erdoðan da dün "Esasen iktidara geldiðimiz andan itibaren biz bu çözüm sürecini baþlattýk, 11 yýl boyunca süreci adeta ilmek ilmek dokumaya çalýþtýk" dedi. Zaten aracýlar Kandil ile Ýmralý arasýnda mekik dokumaktadýr. PKK, Kurtulmuþ'un söylediði gibi yalnýz kendisinden ibaret deðilse ki deðildir; örgütü kullanan "büyük ve bölgesel güçler" varsa ki vardýr; o halde piyonlar ile masaya oturmanýn anlamý nedir? Piyonlar ile masaya oturanlar da piyon olmuyor mu bu durumda? *** Yine Tayyip Erdoðan, "Biz tarih içinde 16 devlet kurmuþ olmakla zaman zaman övünür, milletçe bununla gurur duyarýz. Ancak bu 15 devletin yýkýlmasýnýn ana sebeplerinden biri hiç kuþkusuz idareimaslahat anlayýþýdýr" dedi. Bir defa, Cumhurbaþkanlýðý forsunda bulunan Türk devletlerinin sayýsý 16'dýr. Türkiye 17'nci sayýlýr. Her neyse... Ayný zamanda edebiyat tarihçisi de olan Nihal Atsýz, bu yaklaþýmý kabul etmezdi. Ona göre, bu devletler, hanedan deðiþiklikleri idi ve Türk tarihini bir bütün olarak ele almak gerekirdi. Fakat Türk devletinin yýkýlmasýnda ana sebep ihanet ve birliðe sahip çýkmamak olmuþtur. Orhun Anýtlarý'na yol yaptýrmaktan söz eden Tayyip Erdoðan, o yazýtlarý okursa, bu tarihi gerçeði görecektir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.