7777 Coþkun'dan Akseki'ye ilkokul A

Akdeniz Haber - - Gündem -

ntalya Valisi Sebahattin Öztürk 10. Okul protokolünü Akseki'de kendi adýyla 12 derslikli okul yaptýracak olan Hayýrsever Ýþadamý Mehmet Ali Coþkun ile imzaladý. Vali Sebahattin Öztürk, makamda düzenlenen protokol imza töreninde yaptýðý konuþmada, hayýrsever Coþkun'un bugüne kadar Ankara'da 3 okul yaptýrdýðýný, memleketi Akseki ilçesine de 12 derslikli bir ilkokul yaptýrmaya karar verdiðini söyledi. Antalya'daki hayýrsever iþ adamlarýnýn, varlýk ve imkân sahibi insanlarýn yardýmlarý ile onurlandýklarýný ifade eden Vali Öztürk, "Türkiye çapýnda hayýrseverlik yarýþýnda ölçeðimize göre birinciyiz" dedi. Hayýrsever Coþkun ise küçük yaþta Akseki'den çýktýðýný, þimdi Ankara'da ticaret yaptýðýný anlatarak bugüne kadar 3 kýz meslek lisesi yaptýrdýðýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Vali Öztürk, Ýl Milli Eðitim Müdürü Osman Nuri Gülay, Akseki Kaymakamý Murat Beþikci ve hayýrsever Mehmet Ali Coþkun tarafýndan ilkokul yapýmýna iliþkin protokol imzalandý.

R.Ý.:379-16748

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.