M

Akdeniz Haber - - Gündem -

anavgat'ta vatandaþlar aþure ikramý sonrasý Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulunuldu. Toros Sema Koleji ile Kýzýlay Antalya Kan Merkezi Müdürlüðü, 'Aþure Buluþmasý'nda Kan Her Zaman Ýhtiyaç kampanyasý kapsamýnda teþvik edildi. Manavgat Cumhuriyet Meydaný'nda Toros Sema Koleji'nin aþure etkinliðinde bin 500 kase aþure ikramý yapýldý. Aþure Buluþmasý'na Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç, Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Birol Tuncel, Ýlçe Saðlýk Müdürü Dr. Aþur Eker, Manavgat Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Mehmet Kuru, CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri katýldý. Aþure etkinliðinde Toros Sema Koleji Halk Oyunlarý ekibi yöresel halk oyunlarýndan kesitler sundu. Aþure etkiliðine ilçede yerleþik yaþayan yabancýlarda katýldý. Yerleþik Alman Maria Teptranss, hayatýnda ilk defa aþurenin tadýna Manavgat'ta baktýðýný ve tadýný güzel bulduðunu ifade etti. Toros Sema Koleji Müdürü Ahmet Çakýr, Kýzýlay ile birlikte yaptýklarý aþure buluþmasýnda bin 500 kase aþure ikram ettiklerini söyledi. Etkinlikle ayný zamanda toplumsa kanýn anlýk deðil sürekli ihtiyaç olduðuna dikkat çekmek sitediklerini belirten Çakýr, etkinlik sonrasý okul öðretmenleri ve velileriyle birlikte Kýzýlay çadýrýnda toplu kan verdiklerini kaydetti. Çakýr, "Aþure içindeki zengin çeþnisiyle ayný zamanda toplumsal birlikteliðin en güzel sembolü" dedi. GÜNLÜK EN AZ 250 ÜNÝTE

KANA ÝHTÝYAÇ VAR Kýzýlay Antalya Kan Merkezi Müdürlüðü doktoru Adem Sönmez, bu tür etkinliklerle toplumda kanýn anlýk deðil sürekli ihtiyaç olduðu bilincini oluþturmak istediklerini söyledi. Antalya'da lösemili hasta, organ nakli ve özel hastane sayýsýnýn fazla olmasýnýn günlük en az 250 ünite kana ihtiyaç duyulduðunu belirten Sönmez, bazý zamanlar karþýlanmadýðý için yakýn illerde kan getirmek zorunda kaldýklarýný kaydetti. KAN SÜREKLÝ ÝHTÝYAÇTIR Kurduklarý çadýrda kan vermeden önce tansiyon ve kan deðerleri ölçümleri yaptýklarýný belirten Sönmez, Antalya'nýn ilçeleri arasýnda en fazla kan baðýþý duyarlýlýðý olan ilçenin Manavgat olduðunu söyledi. Sönmez, "18-65 yaþ arasýnda, önemli bir saðlýk problemi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.