SSSaaaaaadddeeettt'''ttteeennn eeesssnnnaaafffaaa AAAþþþuuurrreee iiikkkrrraaamýýý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Saadet Partisi Manavgat Ýlçe Baþkanlýðý, ilçe binasýnýn önünde halka ve esnafa aþure ikramýnda bulundu. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði daðýtýmda, Aþure Günü'nün önemine deðinen Ýlçe Baþkaný Maslak, "Muharrem ayý ile baðlantýlý olarak uzun yýllardýr yaþatýlan uygulamalardan birisi de aþure geleneðidir. Milletimizin komþularýna, dost ve akrabalarýna daðýttýðý güzelliklerden biri aþuredir. Muharrem ayý ve bu ayýn 10. Günü olan aþure, tarih boyunca Müslüman toplumlar açýsýndan ayrý bir önem taþýmýþ ve birçok mucize vuku bulmuþtur. Aþure geleneðini sürdürmek ve böyle mübarek zamanlarda halkýmýzla kaynaþmak amacýyla ilçe baþkanlýðýmýz tarafýndan aþure ikramý yapmaktayýz, geleneksel hale getirdiðimiz bu ve benzeri etkinliklere devam edeceðiz" dedi. Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Maslak, Aþure alarak kendilerine teveccüh gösteren Manavgat Halkýna. Basýn mensuplarýna ve bu güzel çalýþmada çaba sarf eden Ýlçe yönetimindeki teþkilat mensuplarýna çalýþmalarýndan dolayý teþekkürlerini bildirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.