A

Akdeniz Haber - - Gündem -

nadolu Gençlik Derneði (AGD) Manavgat Temsilciliði tarafýndan vatandaþlara aþure ikram edildi. Anadolu Gençlik Derneði Manavgat Temsilciliði, vatandaþlara yaklaþýk bin kâselik aþure ikramýnda bulundu. Ýmam Hatip Lisesi yanýnda ki yurt binasý önünde yapýlan aþure ikramýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Aþure ikramýnda AGD Manavgat Temsilcisi Mehmet Gayretli ve yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Konuyla ilgili açýklama yapan Anadolu Gençlik Derneði Manavgat Temsilcisi Mehmet Gayretli þunlarý söyledi: "Muharrem Ayý, Kuran-ý Kerim'de kýymet verilen dört aydan biridir. Muharrem Ayý'nýn onuncu günü Aþure günüdür. Geçmiþte birçok önemli olayýn gerçekleþtiði, bugün de öncelikle Ýslam coðrafyasýnda ve bütün dünyada insanlýk adýna utanç verici ve onur kýrýcý olaylar yaþanmaktadýr. Milyonlarca insan zulmün esareti altýnda acý çekmekte, birçoklarý hayatlarýný kaybetmektedir. Baþta Filistin, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan ve daha birçok, Müslüman halklar baský ve zulüm altýnda ezilmeye devam ediyor. Bizler bu olaylarýn temelinde ahlak ve maneviyat eksikliðinin olduðuna inanýyoruz. Anadolu Gençlik Derneði olarak önce ahlak ve maneviyat diyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.