Bulgurlu: ‘Öðretmenlerimiz sayesinde ülkemizin geleceði çok daha aydýnlýktýr'

Akdeniz Haber - - Gundem -

Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajýnda, "Türkiye iyi yetiþmiþ, genç ve dinamik nüfusuyla eðitimden saðlýða, adaletten emniyete büyük baþarýlara imza atýyor, muasýr medeniyet seviyesinin üzerine çýkma yolunda kararlý adýmlarla ilerliyor. Hiç þüphesiz, milletçe elde ettiðimiz bu baþarýda, kat ettiðimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanýnda fedakarca görev yapan öðretmenlerimize aittir" dedi. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, mesajýný þöyle sürdürdü; "Bu bakýmdan, 'insaný yücelt ki devlet yücelsin' anlayýþýný benimsemiþ bir devlet olarak, insana yapýlan her türlü yatýrýma büyük deðer atfediyor, öðretmenlerimizi baþ tacý ediyor, emeklerini takdirle karþýlýyoruz. Ýnanýyorum ki, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki geliþmelere bigane kalmayan öðretmenlerimiz sayesinde bu ülkenin geleceði çok daha aydýnlýk olacaktýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasým 1928 yýlýnda 'baþöðretmen' sýfatýný almasý vesilesiyle, 1981 yýlýndan bu yana her yýl Öðretmenler Günü olarak kutladýðýmýz 24 Kasým gününün tüm öðretmenlerimize hayýrlý olmasýný diliyorum" diye konuþtu.

Emir Osman Bulgurlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.