Geleceðimizi öðretmenlerimiz þekillendiriyor

Akdeniz Haber - - Gundem -

Evrenseki Belediye Baþkaný Recep Barut, eðitim ordusunun en önemli kiþilerinin öðretmenler olduðunu kaydederek, milletin geleceðini onlarýn þekillendirdiðini kaydetti. Evrenseki Belediye Baþkaný Recep Barut, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla yazýlý bir açýklama yaptý. Öðretmenlerin, çocuklarý ve gençleri yetiþtirerek, Türk Milleti'nin geleceðini belirlediðini ve þekillendirdiðini kaydetti. Öðretmenlerin vatan, millet ve insanlýk sevgisini öðreten, bu uðurda her türlü fedakârlýðý gösterdiðini kaydeden Baþkan Barut; "Gelecek nesillerimiz adýna umut baðladýðýmýz asýl güç öðretmenlerimizdir" dedi. Çocuklarýn ahlaki ve kültürel yönden geliþmiþ, okuyan, düþünen, uygulayan ve neticelendiren özgür bireyler olarak yetiþmesinde, öðretmenlerin rolünün büyük olduðunu belirten ifade eden Belediye Baþkaný Recep Barut, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ''Öðretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktýr'' dediðini hatýrlattý Eðitim kalitesinin yükselmesi ve Manavgat'lý öðrencilerin gelecekte bürokrasi, siyaset, ticaret gibi alanlarda en üst düzeyde görevler alabilmeleri için özel ve resmi kurumlarda görev alan öðretmenlerin büyük çaba gösterdiðini kaydeden Baþkan Barut, "Öðretmenlerimizin her türlü takdirin üzerindeki deðerli hizmetleri için teþekkür ediyorum. Fedakarca çalýþarak bu ulvi görevi yerine getiren öðretmenlerinizin Öðretmenler Günü'nü kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum'' dedi

Recep Barut

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.