'Bize harf öðretenin kölesi oluruz' A

Akdeniz Haber - - Gundem -

K Parti Manavgat Ýlçe Baþkaný Ercan Mekteplioðlu, 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla bir açýklamada bulundu. Baþkan Mekteploðlu yaptýðý açýklamada, "Bugün 24 Kasým, hepimizin belli bir zaman diliminde hayatýmýza yön veren o güzel insanlarýn kutlu günü. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluða kavuþturmak için iki orduya ihtiyaç vardýr. Biri vatanýmýzý kurtaran asker ordusu, diðeri ulusumuzun geleceðini yoðuran irfan ordusudur sözü ile öðretmenlerimizin ne kadar deðerli olduðunu bize anlatan Baþöðretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü de bir daha rahmet anýyoruz. Bir ülkenin geliþmiþlik seviyesine eriþebilmesi eðitim ve öðretimin kalitesi ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile olur. Milli, ahlaki, kültürel ve manevi deðerlerimizin hepimize öðretilmesinde sevgili öðretmenlerimizin büyük ve fedakar çabalarýný hiçbir zaman unutmamalýyýz. Ak Parti iktidarýnýn en önemli ilkelerinden birisi de eðitimde kaliteyi arttýrmak ve öðretmenlerimizin hayat þartlarýný daha ileriye götürmektir. Bizi eðiten, öðreten, bilgi ve becerileri kazandýran, kendimizi, yurdumuzu, dünyayý tanýmamýza katkýsý büyük olan öðretmenlerimizi seviyoruz. Onlarý en kalbi hislerimizle yürekten selamlýyor ve Ak Parti Manavgat Ýlçe Teþkilatý olarak tüm öðretmenlerimizin bu kutlu gününü saygý ve sevgi ile kutluyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.