O, ilk lise mezunu kýz öðrenci

29 Ekim 1923 yýlýnda ilan edilen Cumhuriyetin ilk yýllarý olan 1926'da dünyaya gelen Muazzez Akýn, Manavgat Þule Muzaffer Büyük Kýz Teknik ve Meslek Lisesi'nde öðrencilerle bir araya geldi. Cumhuriyetin geliþip büyümesine bire bir tanýklýk eden Akýn, anýl

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Demokrat Parti Eski Milletvekili Atýf Akýn'ýn eþi Muazzez Akýn, Demirci'den tahsil için ilçe dýþýna yatýlý öðrenci olarak giden 'ilk lise mezunu kýz öðrenci' unvanýný aldý. Atýf Akýn'la tanýþma sonrasýnda mektuplaþtýklarýný söyleþide öðrencilere anlatan Muazzez Akýn, eþinin 1957'de Demokrat Parti'den milletvekili olduðunu söyledi. Akýn oðlunu kaybettikten sonra hastalandýðýný bir süre yürüyemez hale geldiðini ancak azim ve inançla yeniden yürümeye baþladýðýný hatta 80 yaþýnda bilgisayar kullanmayý öðrendiðini ifade

etti.

Muazzez Akýn, 2002 yýlýnda, merhum eþi Atýf Akýn adýna, Demirci'deki evinin alt katýný, 20 bin kitaplýk kütüphaneye dönüþtürdüðünü ifade ederek Gençlere de tavsiyelerde bulundu. Akýn, "Onlarýn yazmalarýný istiyorum. Çünkü eðer insan yazarsa öldükten sonrada öðretmeye devam ediyor. Okursa kendi bilgi hazinesini zenginleþtiriyor. Bizler geçmiþten geleceðe bugün bir köprü görevi görüyoruz. Ve bunun temel taþlarýnýn da kitaplar olduðunu düþünüyorum. Gücümün yettiði bu kadar. Kütüphanemin ebediyete kadar yaþmasýný istiyorum. Eþi Atýf Akýn ile birbirlerine yazdýklarý mektuplarý tek tek yazarak 'Öteye Mektuplar' isimli kitabý yazarak yakýn tarihimize ýþýk tutmak istedim" dedi.

Muazzez Akýn

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.