Bahçeþehir'den Aþure ziyafeti

Akdeniz Haber - - llk Sayfa -

Bahçeþehir Koleji Manavgat Muharrem Ayý dolayýsýyla Bahçeþehir Koleji Kampüsü'nde öðrenci, veli ve misafirlere aþure ikramýndan bulundu.

Bahçeþehir Koleji Manavgat Muharrem Ayý dolayýsýyla Bahçeþehir Koleji Kampüsü'nde öðrenci, veli ve misafirlere aþure ikramýndan bulundu. Bahçeþehir Koleji - Kampüsü'nde yapýlan Aþure etkinliðine, Manavgat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kýlýç, Manavgat Müftüsü Hasan Hayri Yaþar, MATSO Baþkaný Ahmet Boztaþ, MZO Baþkaný Rasim Metin, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoðlu, öðrenciler, veliler ve çok sayýda misafir katýldý. Düzenlenen Aþure etkinliðinde ise, Bahçeþehir Koleji Kurucusu Turgut Aydýn, Okul Aile Birliði Baþkaný Adnan Daðdelen, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Avni Gelendost, Doðan Sönmez, Nalan Yalýn ve Deniz Yoro ile birlikte Bahçeþehir Koleji Müdürü Þenay Günay'da hazýr bulundu. GELENEKLERÝMÝZE

SAHÝP ÇIKARAK GELECEÐE TAÞIYORUZ Aþure ikramýný geleneksel hale getirdiklerine deðinen Bahçeþehir Koleji Manavgat Kurucusu Turgut Aydýn, Bolluðun ve bereketin ayý olan Muharrem ayý ülkemize barýþ, huzur ve mutluluk getirsin. Bu yýlda olduðu gibi Aþure ikramýmýzý her yýl gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz. Velilerimizin ve misafirlerimizin ilgi ve alakasýndan çok memnunuz. Bu tür etkinliklerimiz geleneklerimizi gele- ceðe taþýyacaktýr. Amacýmýz gelenek ve göreneklerimizi yaygýnlaþtýrarak yaþatmaktýr. Allah yapmýþ olduðumuz aþure hayrýný kabul etsin" dedi. AÞURE PAYLAÞMANIN

MANASIDIR Bahçeþehir Koleji Okul Aile Birliði Baþkaný Adnan Daðdelen, aþurenin toplumun hayatýndaki öneminin büyük olduðuna iþaret ederek, "Muharrem ayý bizim için çok önemlidir. Tarihte muharrem ayýnda çok hüzünlü yaslý günlerimiz olduðu gibi sevinçli günlerimizde olmuþtur. Bugün burada daðýttýðýmýz aþurenin geçmiþi Hz. Nuh Peygamber'e kadar uzanmaktadýr. Ayrýca hadislerden öðrendiðimize göre, Allahü Teala Aþure Günü'nde 10 peygambere 10 deðiþik ikram ve ihsanda bulunmuþtur" diye konuþtu. Baþkan Daðdelen Aþure Günü'ne katýlan herkese teþekkür etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.