TGF uyardý: Seçim öncesi "naylon" gazetelere dikkat

Akdeniz Haber - - Gündem -

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 43. Baþkanlar Konseyi Toplantýsý, geniþ bir katýlýmla Batman'da yapýldý. Türkiye'nin farklý illerinden gelen basýn meslek örgütü baþkanlarý ve temsilcilerinin katýlýmýyla Batman Gazeteciler ve Yayýncýlar Cemiyeti'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen TGF Baþkanlar Konseyi Toplantýsý'nda, ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüðü koruyarak toplumsal barýþ sürecinin geliþtirilmesinde sürece meslek kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri ve toplumun her kesimin katký koymasýnýn yarar saðlayacaðý vurgulandý. Bildirgede, her seçim öncesi "türeyen" gazete ve gazetecilere de dikkat çekilirken, vatandaþlarýn ve adaylarýn "Naylon gazete ve gazetecilere" ödün vermemesi gerektiði yönünde uyarýda bulunuldu. Basýn meslek örgütlerinin de bu tip kiþi ve kurumlarla mücadele etmesi gerektiði belirtilirken, "Türkiye, 30 Mart 2014'te yerel seçimlere gidiyor. 1.5 yýl içinde 3 seçim yaþayacak ülkemizde özellikle Anadolu'da "Naylon gazete ve gazeteciler" türemekte ve yaptýklarý yayýnlarla meslek etik ve kurallarý ayaklar altýna alýnmaktadýr. Adaylarýn ve partilerin seçim dönemlerinde ortaya çýkan; þantaj ve tehdit amaçlý bu tip yayýnlara ödün vermemesini istiyoruz"

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.