Sosyal medya kullanýmýnýn 7 kat artmasý dikkat çekti

Akdeniz Haber - - Gündem -

ANTALYA Büyükþehir Belediyesi, son yýllarýn en popüler iletiþim araçlarýndan sosyal medya konusunda bir seminer düzenleyerek, vatandaþlarý bilgilendirdi. Seminerde, sosyal medya kullanýmýnýn 7 kat arttýðýna dikkat çekildi. Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý'nýn halký bilgilendirme eðitimleri kapsamýn- da düzenlenen seminerlerde bu kez 'sosyal medya' ele alýndý. Yenimahalle Kültür Merkezi'nde düzenlenen eðitimde Özlem Yetiþ, öðrencilere ve vatandaþlara sosyal medya kullanýmýný anlattý. Yoðun ilgi gören seminerde Yetiþ, sosyal medyanýn neden kullanýlmasý gerektiðini konusunda katýlýmcýlarý bilgilendirdi.

SOSYAL MEDYA HAYATIN PARÇASI Ýnternetin yaþamýn bir parçasý olmasýyla hayatlarýn deðiþtiðini belirten Özlem Yetiþ þunlarý söyledi: "Ýnternet ile nerede yaþadýðýnýzýn bir önemi kalmadý. Farklý þehirlerde yaþasanýz bile iþlerinizi istediðiniz yerden görebiliyorsunuz. Sosyal medya ile eskiden ulaþamadýðýnýz insanlara ulaþa- biliyorsunuz. Karþýlýklý iletiþime geçiyorsunuz. Eskiden televizyon ve radyonun verdiði haberleri doðru kabul ediyorduk. Þimdi çok taraflý haber alabiliyorsunuz. Türkiye'de Haziran ayýndan sonra sosyal medyanýn kullanýmý 7 kat arttý. Sosyal medyada bilgi edinme, aktif vatandaþlýða katýlma ve iþ arama gibi bir çok imkaný bulma fýrsatýnýz var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.