Bahçeli, açtý aðzýný yumdu gözünü

Akdeniz Haber - - Gündem -

Devlet Bahçeli Sueno Hotel'de 2. Akademisyenler Çalýþtayý'na katýldýktan sonra Manavgat Belediye Baþkaný adayý Raþit Enhoþ'un seçim irtibat bürosunu hizmete açtý. Bahçeli, seçim irtibat bürosu açýmý öncesi Manavgatlýlara hitap etti. Konuþmasýnda partilerinin yeni anayasa yapýmýnda hiç bir zaman masadan kalkan taraf olmayacaðýný vurguladý. Masadan kalkmaya hiç niyetlerinin olmadýðýný belirten Bahçeli, "Adalet ve Kalkýnma Partisi masadan kalmak istiyor ama milletin yüzüne bakmaya cesaret edemediði için Meclis Baþkaný'ný görevlendirmiþler. Dün deðil evvelki gün 'ben masadan kalkýyorum bu 60 maddeden öte bir þey olmuyor' diyerek komisyonu daðýtmaya çalýþýyorlar. Neden? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) orada kaya gibi duruyor. Masadan kalkmaya da niyeti yok. Masadan kim kaçarsa kaçsýn ama biz orada duracaðýz. Þimdi Meclis Baþkaný mademki Komisyon Baþkanlýðý'ndan çekildin, Allah yolunu açýk etsin. Nereye gidiyorsun git ama biz oradayýz. Diðer siyasi partiler de orada olmada kararlýysa Anavatan Partisi de (Adalet ve Kalkýnma Partisi) gelirse geldi, gelmezse o da kaçmýþ olur." diye konuþtu. KALKIP GÝDERKEN

BÝR ÝYÝLÝK YAP Meclis baþkanvekillerinden bir tanesinin Cemil Çiçek'in baþkanvekili olmasý nedeniyle komisyon baþkaný olacaðýný belirten Bahçeli, ama buna yanaþmadýklarýný söyledi. Cemil Çiçek'in komisyondan çekilirken bir iyilik yapmasýný isteyen Bahçeli, sözlerini þöyle sürdürdü: "Cemil Çiçek Bey, Meclisimizin deðerli baþkaný, komisyondan kalkýp giderken bir iyilik yap. Komisyon zabýtlarýnda ne varsa, kim ne demiþse Meclis'in televizyonu oraya tahsis et. Sabahtan akþama kadar ne konuþmuþsa bu aziz millet bilsin. AKP'nin elamanlarý ne dedi? Oradan temsil edilenler ne dedi? BDP'liler ne dedi? AKP ile BDP nerede uyuþuyor? CHP bu iþe nereden katýlýyor? Bunlarýn hepsi ortaya çýksýn. Kaya gibi dik duran MHP'nin söylediði de ortaya çýk

sýn."

11 yýldýr iktidarda olan AK Parti'nin halkýn sorunlarýný çözmede yetersiz kaldýðýný savunan Bahçeli, 30 Mart 2014 seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduðunu vurguladý. Bahçeli, 126 gün sonra yapýlacak mahalli seçimlerin ayný zamanda önümüzdeki yýl haziran ayýnda yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý ve 2015'de yapýlacak olan milletvekilliði seçimini belirleyeceði için önemli olduðunu kaydetti.

TERÖR ÖRGÜTÜ VE ELEBAÞINI MEÞRU

HALE GETÝRDÝ Ýktidarýn sözde açýlým zýrvalýðý ile terör örgütü ve elebaþýný meþru hale getirdiðini belirten Bahçeli, Diyarbakýr'da Baþbakan Erdoðan-Barzani buluþmasýný ikinci Habur rezaleti kabul ettikleri kaydetti. Terör örgütünün Baþbakan Erdoðan'a her istediðini yaptýrdýðýný savunan Bahçeli, 1978 yýlýnda Marksist-Leninist yapýda kurulan terör örgütünün esas amacýnýn Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek olduðunu ve 35 yýldýr da bu düþüncesinden hiç vazgeçmediðini dile getirdi. Bahçeli, Raþit Enhoþ'un seçim irtibat bürosu açýlýþýnda 6 aylýk olan Kaan Enhoþ isimli bebeði sevdi. Bahçeli, Kaan Enhoþ isimli bebeði severken "Sen 18 yaþýna geldiðinde ilk görevin MHP'ye oy vermek olsun." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.