Saadet Partisinde Üç aday var

Akdeniz Haber - - Gündem -

Saadet Partisi Manavgat ilçe teþkilatýnda 30 Mart 2013 tarihinde yapýlacak seçimlerle ilgili þimdilik üç aday adayý olduðu iddia ediliyor. Saadet Partisi Ýle baþkaný Ýbrahim Maslak aylardýr parti içinde birçok ismin ön sýralarda adaylýk için yer aldýðýna dikkat çekerek hali hazýrda Manavgat Belediye baþkan aday adaylýðý için üç arkadaþlarýnýn isimlerinin ön saflarda yer aldýðýný söyledi. Kamuoyunda çok iyi tanýnan bu arkadaþlarýndan birinin Belediye baþkan aday olacaðýný üç arkadaþlarýnýn da yýllardýr Milli Görüþ çerçevesinde partilerine ve davalarýna hizmet vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi. Þu anda Manavgat Belediye baþkan aday adaylýðý için isimleri geçen Anadolu Gençlik Derneði Manavgat þube baþkaný Mehmet Gayretli, Saadet Partisi ikinci baþkaný Ýlhami Demiral ve Saadet Partisi baþkan yardýmcýlarýndan Fikret Eðilmez'in parti içinde adaylýklarýna çok sýcak bakýldýðýný ifade eden Ýbrahim Maslak "Bu arkadaþlarýmýzdan birisi partimizin Manavgat Belediye baþkan adayý olacak ve kadrosunu kurarak seçim çalýþmalarýna baþlayacaklar" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.