A

Akdeniz Haber - - Gündem -

ksu Belediyesi'nin Baðýmsýz Baþkaný Ýsa Yýldýrým, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katýldý. Yýldýrým, ayný zamanda BBP'nin Aksu Belediye Baþkan Adayý oldu. Fikir ve zihniyet olarak MHP'ye yakýn olduðunu, siyasi þartlar nedeniyle 3 partide siyaset yaptýðýný aktaran Baþkan Yýldýrým, "Anlayamadýðým þekilde bu dönem kimin parasý varsa kim güçlüyse aday olmaya baþladý. Halkýn istediði insanlar baþkan ya da meclis üyesi deðil, ekonomik gücü olanlar aday oldu" dedi. Kendisinin parasý olmadýðýný, bulduðu parayý yatýrýma ayýrdýðýný aktaran Baþkan Yýldýrým, "Büyük partiler halk için, memleket için çalýþan insanlarý seçer diye düþündüm. Bunu gördükten sonra memleketi için çalýþan, vatandaþýný seven insanlarýn yer aldýðý BBP'ye katýldým. Aksulularýn arkamýzda duracaðýna inanýyorum. Yüzde 1 oyu olmayan BBP ile bu seçimi kazanacaðýz. Aksu'da seçimi Aksu halkýnýn kazanacaðýna inanýyorum" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.