Ý

Akdeniz Haber - - Gündem -

lkokul Öðrencisiydim. Yüzünü hep asýk gördüðümüzden olsa gerek, okul müdürümüzden çok korkardýk. Bir sabah asýk suratlý müdür dershaneye geldi. Ama hiç alýþýk olmadýðýmýz biçimde sevecendi... Ayaða kalkan sýnýf öðretmenimizin kulaðýna usulca bir þeyler söyledi. Öðretmenin yüzü deðiþmiþti! Gözlerinin yaþla dolduðunu görebiliyorduk. Sonra bize doðru yönelerek benim iki sýra arkamda oturan bir arkadaþýmýzýn yanýna gitti. Saçlarýný okþayarak elini tuttu ve beraberce sýnýftan çýktýlar. Sýnýf olarak þaþkýndýk, bütün olanlardan hiçbir þey anlamamýþtýk. Ýlerleyen saatlerde teneffüs aralarýnda kulaðýmýza çalýnan konuþmalardan babasýnýn havacý olduðunu öðrendik. Galiba uçaðýnýn düþtüðünü söylüyorlardý. "Böyle bir olayý yaþamýþtým galiba!" Bir sabah evimizi ansýzýn dolduran mavi kalabalýðý anýmsamýþtým. Ve annemin uzun sessizlikleri bölen haykýrýþlarýný, beni birilerinin kucaðýna alýp evin bahçesine çýkardýklarýný... "Ne olduðunu anlamýyordum..." Herhalde birkaç ay önce doðmuþ olan ikiz kardeþlerimle ilgili bir þey olmalýydý… "Sonra öðrendim, babam þehit olmuþtu..." Ona saygý duydum, onu sevmeyi öðrendim. Ben yetiþirken o belki yanýmda deðildi ama, beni yetiþtiren aslýnda onun ta kendisiydi... Tüm þehitlerimizi minnet ve þükranla anarken, aziz hatýralarý önünde saygýyla eðilirim...

Prof. Dr. Cengiz Kuday

Günün Sözü Kaçýrdýðýmýz fýrsatlarýn acýsý, kýrýlan kolun acýsýndan fazladýr.

Hanri Benazus

Özdeyiþ Bir fikrin tutsaðý deðil, sahibi olun...

Günün Balý Güzellikleri, güzelle paylaþmak, güzeli daha da güzel yapar.

Günün Olayý Sizce tesadüf mü? Erdoðan, ülkesini emperyalist iþgale teslim etmeyen Esad ile düþman, "Ýþgaldi emperyalizm iþbirlikçisi" Barzani ile dost...

Akif Kökçe

Günün Biberi Boþanmak isteyen çiftler "90 dakikadan az olmamak üzere 4 kez" psikologla görüþecekmiþ. Sorunu çözmek istiyorlarsa bu görüþmeleri boþanmadan deðil, evlenmeden önce yapsýnlar...

Gülhan Elmas

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.